Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Лист ДФС від 23.05.2016 № 11126/6/99-99-15-02-02-15

30.05.2016

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату для цілей розрахунку податку на прибуток підприємств за 2015 рік та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє таке.

         1. Щодо коригування фінансового результату до оподаткування при погашенні заборгованості за зобов’язаннями, яка переоцінена у зв’язку з зміною курсів обміну іноземних валют.

         Згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток  є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» Кодексу.

         Розділом ІІІ «Податок на прибуток підприємств» Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування при погашенні заборгованості за зобов’язаннями, яка переоцінена у зв’язку з зміною курсів обміну іноземних валют.

          2. Щодо визначення балансової вартості основних засобів для цілей податкового обліку.

         Відповідно до п.п. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених п.п. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розділу I Кодексу, підпунктами 138.3.2 – 138.3.4 цього пункту. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім «виробничого» методу.

         Пунктом 11 підрозділу 4 розділу XX «Перехідних положень» Кодексу передбачено, що при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 1 січня 2015 року має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31 грудня 2014 року відповідно до статей 144 – 146 та 148 розділу III Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року.

         Отже, при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 1 січня 2015 року має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на
31 грудня 2014 року відповідно до статей 144 – 146 та 148 розділу III Кодексу, у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року. Вартість основних засобів, введених в експлуатацію після 01.01.2015, з метою амортизації відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу визначається згідно з правилами бухгалтерського обліку без урахування переоцінки таких основних засобів.

         3. Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, пов’язані з переоцінкою основних засобів і нематеріальних активів.

         Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, формуються відповідно до вимог ст. 138 Кодексу.

         Відповідно до п. 138.1 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, та згідно з п. 138.2
ст. 138 Кодексу зменшується на суму дооцінки та вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів в межах попередньо віднесених до витрат уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

         Розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розділу I, пп. 138.3.2 – 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 Кодексу.

         Отже, починаючи з 01.01.2015, для розрахунку амортизації відповідно до положень п. 138.3 ст. 138 Кодексу визнається вартість основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку.

          4. Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму витрат на формування резервів та забезпечень для відшкодування виплат, пов’язаних з оплатою праці.

         Відповідно до п.п. 139.1.1 п. 139.1 ст. 139 Кодексу  фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат на формування резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки працівникам та інші виплати, пов’язані з оплатою праці, та резервів, визначених пп. 139.2 – 139.3 цієї статті) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

         За роз’ясненням щодо віднесення виплат пенсій, одноразових виплат при звільненні у зв’язку з виходом на пенсію до «виплат, пов’язаних з оплатою праці»,  доцільно звернутись до Міністерства соціальної політики України.

          5.  Щодо застосування норм п. 140.2 ст. 140 Кодексу платником податку з від’ємним значенням суми фінансового результату до оподаткування.

         Відповідно до п. 140.1 ст. 140 Кодексу  під борговими зобов’язаннями для цілей даного пункту слід розуміти зобов’язання за будь-якими кредитами, позиками, депозитами, операціями РЕПО, зобов’язання за договорами фінансового лізингу та іншими запозиченнями незалежно від їх юридичного оформлення.

         Для платника податку, у якого сума боргових зобов’язань, визначених у пункті 140.1 цієї статті, що виникли за операціями з пов'язаними особами – нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3, 5 раза (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.

         Сума боргових зобов’язань та власного капіталу для цілей цього пункту визначається як середнє арифметичне значень боргових зобов’язань та власного капіталу на початок та кінець звітного податкового періоду з урахуванням процентів, зазначених у п. 140.3 ст. 140 Кодексу (п. 140.2 ст. 140 Кодексу).

         Згідно  з п. 140.3 ст. 140 Кодексу проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного п. 140.2 цієї статті, які збільшили фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків до повного її погашення з урахуванням обмежень, встановлених п. 140.2 ст. 140 Кодексу.

         Отже, п 140.2 ст. 140 Кодексу встановлений порядок відображення процентних витрат за борговими зобов’язаннями, визначеними у п. 140.1 ст. 140 Кодексу, що виникли за операціями з пов’язаними особами – нерезидентами. Зокрема, у разі перевищення суми боргових зобов’язань перед особами – нерезидентами над сумою власного капіталу платника податку більш ніж в 3,5 раза (для фінансових установ та лізингових компаній – більш ніж в 10 разів) процентні витрати на користь пов’язаних осіб – нерезидентів для цілей оподаткування враховуються у сумі, що не перевищує 50 відсотків суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.

         У разі якщо сумарне значення показників фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань має від’ємне значення за рахунок від’ємного значення фінансового результату, то фінансовий результат коригується на всю суму нарахованих процентів за борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з пов’язаними особами – нерезидентами.

До списку