Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Антикорупційна програма Державної фіскальної служби України на 2015-2017 роки

12.05.2016

Загальні положення

Одним із важливих напрямів сучасної стратегії розвитку України є прагнення до подолання корупції та мінімізації її суспільно-політичних наслідків. Досягнення успіху у цьому процесі є передумовою для демократичних перетворень у державі, зміцнення національної безпеки, зростання її економічного потенціалу, формування у суспільства довіри до влади, покращання добробуту громадян України.

Корупція – багатоаспектне соціально-економічне, політичне, правове та морально-етичне явище, яке складається з цілого комплексу протиправних дій і неетичних вчинків та завдає істотної  шкоди нормальному функціонуванню моральних та правових відносин у суспільстві й державі. Як правова категорія, корупція охоплює сукупність взаємопов’язаних правопорушень.

В умовах інтеграції України з європейським та світовим товариством одним із важливих аспектів сучасної державної правової політики є реформування та вдосконалення системи запобігання та протидії корупції. Жодні реформи в державному секторі не можуть бути реалізованими за умов високого рівня корупції.

Подолання корупції в органах Державної фіскальної служби України (далі – ДФС) є одним із першочергових завдань українського суспільства, оскільки існуючі прояви корупції негативно впливають на рівень надходжень грошових коштів до державного бюджету, на ефективність діяльності фіскальних органів, їх рейтинг, взаємовідносини з платниками податків тощо.

Ужиті в попередні роки організаційно-правові заходи певною мірою забезпечили попередження та протидію корупції в органах ДФС, що базуються на принципах системності та наступальності в боротьбі з корупцією, розподілі функцій і відповідальності суб’єктів на які покладені завдання із запобігання та протидії корупції. Разом з тим ця діяльність потребує подальшого вдосконалення, забезпечення комплексного поєднання профілактичних, попереджувальних та правових заходів, спрямованих як на безумовне дотримання норм чинного антикорупційного законодавства, так і на усунення причин та умов, що створюють сприятливе підґрунтя для вчинення корупційних правопорушень у сфері службової діяльності. Крім того, очевидною є необхідність у зосередженні зусиль на вирішенні, у межах компетенції ДФС, питань цілеспрямованої нейтралізації соціальних та економічних чинників відомчої корупції.

У контексті зазначеного вище постає нагальна потреба у запровадженні Програми протидії та запобігання корупції у фіскальних органах на 2015–2017 роки (далі – Програма) відповідно до міжнародних антикорупційних стандартів та вимог чинного законодавства України.

Правовим фундаментом заходів, які передбачені Програмою, є чинне законодавство та нормативно-правові акти України, а також ратифіковані в Україні міжнародні нормативно-правові акти.

Передбачені Програмою напрями розроблені з урахуванням попередньої практики протидії та запобігання корупції в органах ДФС, міжнародних стандартів, передового досвіду зарубіжних країн, результатів наукових досліджень, прогнозованої оцінки корупційних ризиків на основних напрямах службової діяльності та спрямовані на реалізацію державної антикорупційної політики.

 

Основні засади запобігання та протидії корупції в органах ДФС

Удосконалення антикорупційного законодавства України, утворення нових антикорупційних інституцій зумовило останнім часом докорінні зміни національної системи запобігання та протидії корупції, що, у свою  чергу, вимагає врахування цих обставин і в організації діяльності ДФС, створення нових відомчих ефективних механізмів зниження рівня  корупції, забезпечення умов для доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Підґрунтям нормативно-правового забезпечення запобігання та протидії корупції в ДФС є Конституція України, закони України від
14 жовтня 2014 р. № 1700 “Про запобігання корупції”, № 1699 “Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки”, постанова Кабінету Міністрів України від
29 квітня 2015 року № 265 “Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015—2017 роки”, Конвенція ООН проти корупції (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року № 251-V), Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (ратифікована Законом України від 16 березня 2005 року № 2476-IV).

Діяльність із запобігання та протидії корупції ДФС здійснюється відповідно до таких принципів:

 верховенства права;

 законності;

 комплексного вжиття правових, політичних, соціально-економічних, інформаційних та інших заходів;

 пріоритетності запобіжних заходів;

 невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

 відкритості та прозорості діяльності органів ДФС;

 участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції, державного захисту осіб, які надають допомогу у здійсненні таких заходів;

 забезпечення відновлення порушених прав і законних інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, відшкодування збитків, шкоди завданих внаслідок вчинення корупційних правопорушень.

Суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення є:

 посадові та службові особи органів ДФС;

 особи рядового і начальницького складу податкової міліції.

Згідно з чинним законодавством ДФС бере участь у запобіганні, виявленні, а в окремих випадках – у здійсненні заходів щодо припинення корупційних правопорушень, відновленні порушених прав чи інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів держави, а також в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, у міжнародному співробітництві у цій сфері.

У структурі ДФС діє уповноважений підрозділ (Головне управління власної безпеки), який здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції в органах ДФС або бере участь у їх здійсненні у межах повноважень, визначених законами та іншими виданими на їх основі нормативно-правовими актами з іншими державними правоохоронними органами.

ДФС на постійній основі здійснює заходи, спрямовані на запобігання і протидію корупції відповідно до вимог чинного законодавства у частині:

обмеження щодо використання службових повноважень чи свого службового становища;

обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

обмеження щодо одержання дарунків;

обмеження спільної роботи близьких осіб;

обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, запобіганням одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними;

спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави;

фінансового контролю;

кодексу поведінки;

урегулювання конфлікту інтересів;

правової експертизи нормативно-правових актів;

прозорості інформації;

заборони на одержання послуг і майна органами державної влади.

Разом з тим з метою реалізації антикорупційної політики ДФС у межах компетенції забезпечує:

участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції;

інформування громадськості про заходи щодо запобігання і протидії корупції;

державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції;

вжиття заходів, щодо притягнення до відповідальності осіб за корупційні правопорушення (правопорушення, пов'язані з корупцією) або прийняття відповідних правових рішень згідно з чинним законодавством;

усунення наслідків корупційних правопорушень;

контроль за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції.

 

Мета та завдання антикорупційної Програми

Основною метою Програми є розробка та впровадження комплексної системи заходів щодо запобігання і протидії корупції в органах ДФС, планування та координації діяльності органів і підрозділів системи ДФС у процесі реалізації податкової та митної політики, здійснення правових, соціально-економічних, організаційно-управлінських та практичних заходів, спрямованих на ефективне попередження та викорінення корупції. У процесі практичної реалізації Програми ДФС має продемонструвати рішучу боротьбу з корупцією, значно підвищити якість управління процесами, ефективність і рівень професійної етики, оперативно мінімізувати ризики, що спричиняють корупційні діяння на основних напрямах діяльності служби.

Програма спрямована на виконання основних завдань, якими є:

поліпшення ефективності діяльності органів та підрозділів ДФС щодо запобігання та протидії корупції, у межах їх компетенції, упровадження об’єктивних критеріїв оцінки їх діяльності в даній сфері;

посилення управлінського нагляду та внутрівідомчого контролю за належним виконанням органами та підрозділами ДФС антикорупційних заходів;

подальше вдосконалення відомчої нормативно-правової бази з питань запобігання  та протидії корупції на основі практики її застосування з урахуванням положень міжнародних антикорупційних документів, розроблення дієвих механізмів практичної реалізації завдань щодо запобігання та протидії проявам корупції у процесі службової діяльності;

поглиблення наукових досліджень, спрямованих на розроблення практичних рекомендацій щодо запобігання та протидії;

створення атмосфери неприйняття та осуду корупції в усіх її проявах працівниками ДФС;

забезпечення неухильного додержання принципів законності, об’єктивності, рівності та справедливості в реагуванні на факти корупційних правопорушень;

виявлення та усунення причин та умов корупції в органах та підрозділах ДФС.

 

Заходи щодо запобігання та протидії корупції

 

Правові

В рамках реалізації правових заходів передбачено проведення оцінки корупційних ризиків за основними напрямами діяльності органів ДФС, забезпечити виявлення причин, що до них призводять, та умов, що їм сприяють, удосконалення податкового та митного законодавства згідно з основними антикорупційними принципами, розвиток електронних сервісів та послуг для платників податків, здійснення аналізу норм чинного законодавства, проектів нормативно-правових актів, для  виявлення прогалин та недоліків, що створюють умови для скоєння корупційних діянь, розробка відомчих нормативно-правових актів, спрямованих на протидію корупції.

Організаційно-управлінські

Організаційно-управлінськими заходами передбачено проведення  моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави під час застосування податкового, митного законодавства, запровадження персональної відповідальності службових осіб  керівної ланки за корупційні правопорушення (правопорушення, пов'язані з корупцією), вчинені підлеглими працівниками, запобігання виникненню конфлікту інтересів, а також контроль за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів та декларування майна, доходів, видатків та зобов’язань фінансового характеру, своєчасне реагування на повідомлення про факти корупційних правопорушень, скоєних працівниками органів фіскальної служби.

Взаємодія з правоохоронними органами

Налагодження взаємодії з Національним антикорупційним бюро та Національним агентством, здійснення перевірки осіб, які претендують на посади в ДФС та її територіальні органи, у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про скоєння корупційних правопорушень (правопорушень, пов'язаних з корупцією) працівниками ДФС та її територіальних органів, проведення перевірок та у разі підтвердження інформації за їх результатами направлення матеріалів до правоохоронних органів для прийняття відповідного рішення.

Головному управлінню внутрішньої безпеки організувати належну взаємодію з правоохоронними органами з метою отримання упереджувальної інформації про скоєння корупційних правопорушень (правопорушень, пов'язаних з корупцією) працівниками органів ДФС та спільної її реалізації.

Зв’язки з громадськістю

Залучати громадськість до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики, проводити анонімне опитування платників податків щодо сприйняття корупції та довіри до органів ДФС і оприлюднювати результати опитування у ЗМІ, забезпечення оперативного реагування на повідомлення, що надходять на антикорупційний сервіс «Пульс» від суб’єктів господарювання та громадян, щодо можливих корупційних правопорушень з боку посадових осіб органів ДФС, інформування заявників про результати її розгляду.

Посилити взаємодію керівників органів ДФС та підрозділів власної безпеки з об’єднаннями громадян, з органами державної влади і органами місцевого самоврядування у сфері формування та реалізації державної антикорупційної політики, забезпечення підтримки громадянським суспільством антикорупційних заходів, що здійснюються державою.

Кадрове, матеріально-технічне та фінансове забезпечення антикорупційних заходів

Розробка та запровадження правил професійної етики працівника ДФС з урахуванням положень чинного законодавства України та міжнародних стандартів,  процедур перевірки на доброчесність осіб, уповноважених на виконання функцій держави під час застосування податкового, митного законодавства,  критеріїв «доброчесності» особи, уповноваженої на виконання функцій держави в органах ДФС, і основні напрями етики її спілкування в межах правового поля.

Забезпечити якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору та проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави. Розвиток партнерства з приватним сектором та HR-спеціалістами щодо вдосконалення процесу відбору нових кадрів та  розробка системи заходів стимулювання професійної діяльності співробітників органів ДФС.

Наукове та інформаційне забезпечення

Дослідження міжнародного досвіду запобігання корупції корупції та визначення шляхів його імплементації в ДФС України з урахуванням міжнародних стандартів.

Міжнародне співробітництво

Взаємодія і обмін інформацією з відповідними органами іноземних держав з питань, пов’язаних з протидією корупції, участь співробітників підрозділів внутрішньої  безпеки у міжнародних антикорупційних заходах, запрошення іноземних експертів до участі в інформаційно-аналітичних заходах з питань  боротьби з корупцією.

 

Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування 

Поширювати інформацію про корупцію як негативне, багатоаспектне соціальне явище, проводити заходи із формування світогляду неприйняття корупції.

Забезпечити організацію і проведення підвищення кваліфікації та спеціалізованої підготовки посадових осіб органів ДФС з питань антикорупційного законодавства.

Проводити навчання службовців органів ДФС України з питань етики, дотримання антикорупційних вимог та доброчесного повідомлення про факти корупції.

Запровадити періодичне проведення цільових занять щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства України з метою профілактики та попередження корупційних проявів та правопорушень серед працівників ДФС та її територіальних органів.

Вжити заходів щодо формування у співробітників органів ДФС психологічної установки щодо позитивності правомірного способу життя.

Оприлюднювати інформацію про вжиті заходи щодо запобігання і протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, з метою створення атмосфери суспільної нетерпимості до корупційних форм поведінки та громадського осуду осіб, які вчинили корупційні діяння.

Організація заходів щодо підвищення рівня правової свідомості платників податків, роз’яснення норм чинного законодавства в частині знання платників податків своїх прав та свобод, механізму їх реалізації та правових способів захисту в ситуаціях, пов’язаних з корупційними проявами.

 

Моніторинг, оцінка виконання та періодичний перегляд Програми

Реалізація Програми здійснюватиметься шляхом її опрацювання та затвердження Головою ДФС, з подальшим розробленням комплексу організаційно-управлінських і практичних заходів, виданням відомчих організаційно-розпорядчих документів.

Структурні підрозділи ДФС та її територіальних органів забезпечують виконання Антикорупційної програми..

Антикорупційна програма ДФС підлягає щорічному перегляду з урахуванням результатів реалізації визначених заходів, висновків та рекомендацій фахівців з питань щодо протидії корупції.

 

Очікувані результати

Удосконалення системи профілактики та попередження корупційних правопорушень в ДФС та її територіальних органах, зниження рівня корупції, виявлення та ефективне усунення причин та умов, що сприяють корупції, підвищення  рівня правової освіти працівників ДФС, їх правового виховання та доброчесності, удосконалення системи управлінського контролю з метою своєчасного виявлення та запобігання корупційним правопорушенням (правопорушенням, пов’язаним з корупцією), іншим правопорушенням у сфері службової діяльності, підвищення  ефективності виявлення та оперативності реагування на вчинення корупційних правопорушень (правопорушень, пов’язаних з корупцією).