Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Проект Закону України "Про основи запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями"

11.08.2014

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

А. ЯЦЕНЮК

“     ”                     2014 р.

 

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про основи запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями

 

Цей закон визначає правові основи запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, функціонування системи державних органів, метою якої є забезпечення економічної безпеки України і захист її фінансового потенціалу.

РОЗДІЛ  І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

Економічна безпека - стан економіки, при якому забезпечується стійке економічне зростання, ефективне задоволення економічних потреб, контроль держави за рухом і використанням національних ресурсів, захист економічних інтересів країни на національному і міжнародному рівнях. Економічна безпека є складовою частиною національної безпеки.

Економічне правопорушення – це кримінальне правопорушення, яке посягає на економічну безпеку держави.

Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формуваннята реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями.

Співробітник центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  – службова особа центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави, яка наділена повноваженнями щодо здійснення досудового розслідування чи оперативно-розшукових заходів, та на яку поширюєтьсядія Положення про проходження служби співробітниками центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави .   

Службовець центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  – службова особа центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави, на яку поширюється дія закону України «Про державну службу».

Працівник центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави - особа, яка перебуває в трудових відносинах з центральним органом виконавчої влади, у сфері охорони економічної безпеки держави, до компетенції якої не входять повноваження співробітників та службовців цього органу.

 

Стаття 2.  Суб’єкти, які забезпечують економічну безпеку держави

1. Верховна Рада України, Президент України, органи прокуратури України забезпечують економічну безпеку держави в межах повноважень, визначених Конституцією України.

2. Кабінет Міністрів України забезпечує економічну безпеку держави в межах повноважень, визначених Конституцією та законами України.

3. Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави забезпечує економічну безпеку держави відповідно до цього Закону, інших законів та виданих на їх основі нормативно-правових актів.

4. Національний банк України, Рахункова палата, Антимонопольний комітет України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, інші державні органи забезпечують економічну безпеку держави у межах повноважень, визначених Конституцією та законами України.

 

Стаття 3. Основні напрями запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями

1. Основними напрямами запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями є:

1) нейтралізація негативних соціальних процесів і явищ, що породжують економічні правопорушення та сприяють їм;

2) усунення умов та попередження розкрадання бюджетних коштів;

3) запобігання, виявлення та припинення економічних правопорушень;

4) попередження виникненню організованих злочинних угруповань у сфері економічної злочинності та боротьба з ними, запобігання нанесенню економічної шкоди людині, суспільству, державі;

5) забезпечення відшкодування економічної шкоди фізичним та юридичним особам, державі;

6) протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

7) здійснення комплексу заходів щодо запобіганню незаконному виведенню коштів за кордон.

 

Стаття 4. Міжнародне співробітництво

1. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями здійснюється відповідно до міжнародних договорів України.

 

РОЗДІЛ ІІ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Стаття 5. Статус центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави 

1. Особливості статусу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави обумовлюються його завданнями та повноваженнями, визначаються цим Законом та іншими законами України, і полягають, зокрема, в особливому порядку призначення та звільнення Голови цього органу, його заступників і керівників територіальних органів, особливостях структури, засадах діяльності цього органу, наданні спеціальних повноважень та соціальних гарантій, охороні особистих і майнових прав співробітників і службовців цього органу на рівні з працівниками правоохоронних органів.

2. Діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави координується та спрямовується Кабінетом Міністрів України.

3. Питання діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави у Кабінеті Міністрів України представляє Голова Центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави.

 

Стаття 6. Завдання центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави 

1. На центральний орган виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави покладаєтьсязапобігання вчиненню економічних правопорушень, організація і ведення боротьби з економічними правопорушеннями для забезпечення економічної безпеки України і захисту її фінансового потенціалу, законних фінансово-економічних інтересів держави, територіальних громад, суб’єктів господарювання усіх форм власності та прав громадян.

 

Стаття 7. Правові засади діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави 

1. Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави у своїй діяльності керується Конституцією України, цим та іншими законами України та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на їх основі.

 

Стаття 8. Принципи і гарантії діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави

1. Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави діє на основі принципів:

1) пріоритету додержання прав і свобод фізичних та юридичних осіб;

2) законності;

3) безсторонності та справедливості;

4) незалежності центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави;

5) підконтрольності і підзвітності суспільству та визначеним законом державним органам;

6) відкритості та прозорості;

7) політичної нейтральності і позапартійності;

8) єдиноначальності;

9) взаємодії з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, недержавними організаціями.

2. Діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави не може використовуватись для незаконного обмеження прав і свобод осіб або з метою насильницької зміни конституційного ладу чи перешкоджання законній діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування.

3. У центральному органі виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави не допускається діяльність організаційних структур політичних партій. Службовці, співробітники та працівники під час проходження служби та роботи у центральному органі виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави незалежні від впливу політичних партій та інших об’єднань громадян, не можуть бути їх членами та брати участь в їх діяльності.

4. Втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та суб’єктів господарювання, а також політичних партій та інших об’єднань громадян, їх органів та представників, інших юридичних та фізичних осіб у законну діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави забороняється.

5. Вплив у будь-якій формі на співробітників або службовців центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави з метою перешкоджання виконанню ними службових обов’язків або прийняття неправомірного рішення тягне за собою відповідальність згідно із законом.

 

Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави

1. Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  відповідно до покладених на нього завдань:

1) вносить пропозиції щодо формування державної політики у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) здійснює окремі функції податкового, митного контролю відповідно до Податкового кодексу України, Митного кодексу України, які визначаються завданнями, покладеними на центральний орган виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави;

4) приймає і реєструє заяви, повідомлення про економічні правопорушення, віднесені законом до його компетенції;

5) проводить відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, а також досудове розслідування в межах наданої законом компетенції, вживає заходів щодо відшкодування завданих державі збитків;

6) здійснює розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за кримінальні правопорушення, віднесені до його компетенції;

7) виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню економічних правопорушень, вживає заходів до їх усунення;

8) збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень у сфері економічної безпеки, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру в цій сфері;

9) вживає заходів щодо ліквідації схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

10)  має доступ в якості користувача до інформаційних систем  державних органів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, самостійно створює інформаційні системи та веде оперативний облік в обсязі і порядку, що визначається завданнями, покладеними на центральний орган виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави;

11) забезпечує безпеку співробітників, службовців центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави, їх захисту від протиправних посягань у зв’язку з виконанням ними покладених на них службових обов’язків;

12) видає нормативно-правові акти у сфері запобігання та  боротьби з економічними правопорушеннями;

13) бере участь у наукових дослідженнях та розробленні за їх результатами державних програм та впроваджує у практичну діяльність новітні соціально-правові  та технічні механізми здійснення запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями;

14) надає роз’яснення з питань, що належать до компетенції центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави;     

15) розглядає запити, заяви і скарги фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави;

16) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави, розробляє пропозиції щодо його удосконалення та в установленому порядку подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

17) бере участь в розробці проектів міжнародних договорів України у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями.

2. Співробітникам центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави, які здійснюють покладені на них обов’язки у складі слідчих чи оперативних підрозділів надаються повноваження та обов’язки, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, підпунктами 20.1.2 (в частині отримання належним чином засвідчених копій документів), 20.1.4 (в частині проведення перевірок), 20.1.8 і 20.1.20 пункту 20.1 статті 20 Податкового Кодексу України, а також пунктами 1-4, абзацами другим, третім пункту 5, пунктами 6-14, підпунктами "а" і "б" пункту 15 (з урахуванням положень Податкового Кодексу України), пунктом 16 (з дотриманням встановлених Податковим Кодексом України правил проведення податкових перевірок), пунктами 17-19, 23-25, 27-28 частини першої статті 11 Закону України «Про міліцію», Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність».

3. На співробітників центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  поширюються вимоги встановлені ст. 3, 5, Закону України «Про міліцію».

 

РОЗДІЛ ІІІ СИСТЕМА, ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Стаття 10. Система центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави

1. Систему центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  складають апарат, територіальні органи, спеціальні підрозділи, навчальні та науково-дослідні заклади, заклади охорони здоров’я та заклади відпочинку, державні підприємства.

2. У складі центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  діють слідчі, оперативні та інші підрозділи в яких проходять службу співробітники центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави, відповідно до Положення про проходження служби в центральному органі виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

3. Кількісний склад співробітників центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Голови центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави в межах видатків, передбачених на утримання центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  в Державному бюджеті України.

4.Організаційну структуру центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  затверджує Голова центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

5. Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  є юридичною особою публічного права та здійснює свої повноваження безпосередньо та через територіальні органи.

6. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави єюридичними особами, мають самостійний баланс, рахунки в установах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

7. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  діють на підставі положень, що затверджуються Головою центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави .

 

Стаття 11. Голова та заступники центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави, керівництво його територіальних органів

1. Керівництво центральним органом виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави здійснює його Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України.

2.Голова центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави призначається строком на шість років. Одна й та сама особа не може обіймати ю посаду більш ніж два строки підряд.

3. Повноваження голови центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави припиняються Кабінетом Міністрів України достроково у разі:

1) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;

2) досягнення віку 65 років;

3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

4) рішення суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;

5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього або притягнення до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, пов'язані з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

6) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

7) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, відставки;

8) відмови від прийняття присяги державного службовця;

9) смерті.

1. Перший заступник голови центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави та два заступники Голови центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України та відповідно до пропозицій голови центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави.

2. Керівники територіальних органів обласного, міжобласного рівнів, міст Києва та Севастополя центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави призначаються на посади та звільняються з посад головою центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави, за погодженням з Прем’єр-міністром України.

3. Заступники керівників територіальних органів обласного, міжобласного рівнів, міст Києва та Севастополя, керівники інших територіальних органів призначаються на посади та звільняються з посад головою центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави .

 

Стаття 12. Особовий склад центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави

1. Кадри центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави складають співробітники, службовці та працівники.

2. На службу  до слідчих, оперативних та інших підрозділів, що комплектуються співробітниками центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави, приймаються громадяни України, здатні за діловими та моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров’я ефективно виконувати завдання, покладені на центральний орган виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави. Кваліфікаційні вимоги та Критерії професійної придатності для зайняття посад в цих підрозділах затверджуються головою центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави.

3. Положення про спеціальні звання співробітників центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави, порядок присвоєння цих звань та їх співвідношення з іншими спеціальними, а також військовими, званнями, рангами державних службовців затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4. Прийняття на роботу до центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки службовців та працівників здійснюється відповідно до законодавства про державну службу та про працю.

Прийняття службовців і співробітників на службу до центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки здійснюється з врахуванням вимог, визначених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

5. На службу (роботу) до органів центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  не може бути прийнята особа, визнана в установленому порядку недієздатною або обмеженою у дієздатності, особа, яка має не зняту або не погашену у встановленому законом порядку судимість, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

6. На службовців,  співробітників, інших посадових осіб центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

7. По фактах вчинення службовцями, співробітниками центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави дисциплінарних, адміністративних, кримінальних правопорушень проводяться службові розслідування підрозділами внутрішньої безпеки. В ході проведення службових розслідувань співробітники підрозділів внутрішньої безпеки мають право на безперешкодний доступ до усіх службових приміщень центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  та проведення в них огляду з додержанням порядку, визначеного законом.

8. Службовці і співробітники центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави можуть бути відсторонені від виконання службових обов’язків, якщо щодо них складено протокол про адміністративне правопорушення за рішенням його Голови, керівника його відповідного територіального органу, навчального, науково-дослідного закладу або закладу охорони здоров’я. 

Відсторонення службовців і співробітників центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави, щодо яких складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення здійснюється відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». 

 Службовці і співробітники центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину  відсторонюються від посади в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України

 

Стаття 13. Підготовка кадрів для центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави

1. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації спеціалістів для центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» та інших актів законодавства України.

2. Для забезпечення освіти кадрів центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави можуть створюватися відповідні навчальні заклади.

 

Стаття 14. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави

1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України.

2. Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  має адміністративні приміщення та інші споруди, об’єкти охорони здоров’я, навчального, науково-дослідного, господарського та соціально-культурного призначення, відомчий житловий фонд.

 

РОЗДІЛ ІV СОЦІАЛЬНИЙ, ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СЛУЖБОВЦІВ, СПІВРОБІТНИКІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Стаття 15. Правове становище службовців і співробітників центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави

1. Службовець і співробітникорганів центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  при виконанні покладених на них обов’язків є представниками органу виконавчої влади, діють від імені держави і перебувають під її захистом. Недоторканість їх особи, їх честь і гідність охороняється законом. Службовець і співробітник органу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  користується політичними, соціально-економічними правами і свободами.

2. Законні вимоги службовця і співробітника або органу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  є обов’язковими для виконання громадянами і службовими особами, а також підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

3. Службовець і співробітник органу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  при виконанні покладених на нього обов’язків керується законом, діє в його межах і підпорядковується своїм керівникам. Ніхто не вправі втручатися в законну діяльність співробітника і службовця органу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави .

4. На службовця і співробітника органу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  не може бути покладено виконання обов’язків, не передбачених чинним законодавством.

5. Втручання в законну діяльність органу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

6. Службовці і співробітники центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави мають службове посвідчення. Положення про службове посвідчення співробітника і службовця центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави затверджується Головою центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави .

 

Стаття 16. Правовий захист службовців і співробітників центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави

1. Збитки, завдані знищенням або пошкодженням майна службовцю або  співробітнику центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  чи його територіальних органів або членам його сім’ї у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, відшкодовуються в установленому законом порядку в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету з наступним  стягненням цієї суми з винних  осіб. 

2. Образа службовця або співробітника центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави, опір, погроза, насильство та інші незаконні дії, які перешкоджають виконанню покладених на нього завдань, тягнуть за собою встановлену законом відповідальність.

3. У разі затримання службовця або співробітника центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  за підозрою у вчиненні злочину або обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, його тримають у призначених для цього установах органів внутрішніх справ окремо від інших осіб.

4. Для забезпечення безпеки службовців та співробітників  центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави, їх захисту від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням ними службових обов’язків, у складі центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави діє спеціальний підрозділ фізичного захисту, співробітникам якого надаються повноваження та обов’язки передбачені   пунктом 30 частини першої статті 11, статтями 12-151 Закону України «Про міліцію».

Стаття 17. Соціальний захист службовців, співробітників та працівників центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави

1. Держава забезпечує соціальний захист службовців, співробітників та працівників центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави.

2. Співробітники центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави користуються соціальними гарантіями відповідно до Закону України "Про міліцію" та інших актів законодавства.

3. Соціальний захист службовців та працівників центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави забезпечується відповідно до Закону України «Про державну службу» та законодавства про працю.

 

Стаття 18. Грошове забезпечення співробітників та оплата праці службовців та працівників центрального органу виконавчої влади у сфері економічної безпеки держави

1. Грошове забезпечення співробітників центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави, умови та оплата праці службовців та працівників цього органу визначаються Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 19. Пенсійне забезпечення службовців, співробітників та працівників центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави

1. Пенсійне забезпечення співробітників центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  здійснюється в порядку та на умовах, передбачених Законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб».

2. Пенсійне забезпечення службовців центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави здійснюється в порядку та на умовах, передбачених Законом України «Про державну службу».

3. Пенсійне забезпечення працівників органів центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави здійснюється на підставах та у порядку, встановлених законодавством.

 

Стаття 20. Відповідальність службовців та співробітників центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави

1. Співробітник центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  у межах повноважень, наданих цим Законом та іншими законами, самостійно приймає рішення і за свої протиправні дії або бездіяльність несе дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність.

Протиправність дій або бездіяльність співробітника (за винятком дисциплінарної відповідальності) встановлюються судом.

2. Службовець, який порушив вимоги закону або неналежно виконує свої обов'язки, несе відповідальність передбачену законом.

3. Службовець, співробітник центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави, який виконує свої обов’язки відповідно до наданих законодавством повноважень, не несе відповідальності за завдані у зв’язку з виконанням таких обов’язків збитки.

4. Шкода або збитки, завдані діями службовця, співробітника центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  під час виконання ними посадових обов’язків, відшкодовуються за рахунок держави, з наступним відшкодуванням у порядку зворотної вимоги (регресу).

5. Дії або рішення органів центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави, його посадових осіб можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку.

 

РОЗДІЛ V ВЗАЄМОДІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ  З  ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ

Стаття 21. Взаємодія державних органів у сфері забезпечення економічної безпеки, запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями

1. Державні органи,  які беруть участь у здійсненні запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями зобов’язані сприяти центральному органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави у виконанні покладених на нього завдань.

2. Умови і порядок обміну інформацією між центральним органом виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави та відповідними державними органами встановлюються їх спільними актами.

 

РОЗДІЛ VI ГАРАНТІЇ ПРАВ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНИМИ ПРАВОПОРУШЕННЯМИ

Стаття 22. Гарантії прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб під час здійснення заходів запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями

1. Відносини, що виникають у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями між державними органами і фізичними та юридичними особами, будуються на принципах законності, справедливості та забезпечення прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

2. Інформація, яка була одержана центральним органом виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави щодо фізичних та юридичних осіб, не може використовуватися на шкоду правам та законним інтересам цих осіб.

 

РОЗДІЛ VIІ КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ У СФЕРІ  ЗАПОБІГАННЯ ТА БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНИМИ ПРАВОПОРУШЕННЯМИ

Стаття 23. Контроль за діяльністю центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави

1. Контроль за діяльністю центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  здійснює Кабінет Міністрів України та інші державні органи у порядку, визначеному законодавством України.

2. Громадський контроль за діяльністю центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  здійснюєпостійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган, який утворюється для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю цього органу,налагодження ефективної взаємодії  з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики ‒ Громадська рада. Громадська рада діє на підставі положення, яке затверджується наказом голови центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави.

3. Громадська рада:

1) подає центральному органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи цього органу;

2) проводить відповідно до законодавства громадську та громадську антикорупційну експертизи проектів нормативно-правових актів;

3) здійснює громадський контроль за врахуванням центральним органом виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  пропозицій і зауважень громадськості та інформує громадськість про діяльність цього органу, прийняті рішення та їх виконання;

4) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку і діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави, заходи з правової просвіти населення;

5) має право не більше одного разу на квартал ініціювати звітування голови центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави перед Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України про результати діяльності цього органу.

 

Стаття 24. Прокурорський нагляд

1. Нагляд за додержанням законівцентральним органом виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави здійснюється прокуратурою України.

 

Прикінцеві та перехідні положення

I. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.


II. Закони України та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

III. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

 

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

3) забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

4) вжити заходів щодо утворення центрального органу виконавчої влади у сфері економічної безпеки держави за рахунок штатної чисельності відповідних підрозділів Державної фіскальної служби, Міністерства внутрішніх справ України та інших державних органів, які протидіють злочинам у сфері економіки.

 

IV.   Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 25–26, ст.131):

1) у назві та абзаці першому частини першої статті 199 слово «збору» замінити словом «податку»;

2) назву та частину першу статті 204 після слова «транспортування» доповнити словами «в тому числі ввезення в Україну»;

3) у статті 204:

в абзаці другому частини першої слова «однієї тисячі до двох» замінити словами «трьох тисяч до п’яти»;

в абзаці другому частини другої слово «трьох» замінити словом «п’яти»;

4) в абзаці другому частини першої статті 210 слова «ста до трьохсот» замінити словами «трьох тисяч до п’яти тисяч»;

5) в абзаці другому частини першої статті 211 слова «ста до чотирьохсот» замінити словами «трьох тисяч до п’яти тисяч»;

6) назву та абзац перший частини другої статті 342 після слів «правоохоронного органу» доповнити словами «співробітнику центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями,»;

7) назву та абзац перший частини першої статті 343 після слів «правоохоронного органу» доповнити словами «співробітника центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями,»;

 

8) у статті 345:

назву після слів «правоохоронного органу» доповнити словами «чи співробітника центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями,»;

абзац перший частини першої викласти в такій редакції :

«Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу чи співробітника центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, а також щодо їх близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працівником (співробітником) службових обов'язків –»;

абзац перший частини другої викласти в такій редакції :

«Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу, співробітнику центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, чи їх близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником (співробітником) службових обов'язків –» ;

абзац перший частини третьої викласти в такій редакції :

«Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи посадовій особі центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями, або їх близьким родичам тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку з виконанням цим працівником (співробітником) службових обов'язків –»;

9) у статті 347:

назву після слів «правоохоронного органу» доповнити словами «чи співробітника центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями,»;

абзац перший частини першої після слів «правоохоронного органу» доповнити словами «чи співробітнику центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями,», а слова «чи його близьких родичів в зв’язку з виконанням цим працівником» замінити словами «чи їх близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працівником (співробітником)»;

10) у статті 348 :

назву після слів «правоохоронного органу» доповнити словами «співробітника центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями,»;

в абзаці першому частини першої слова «чи його близьких родичів в зв’язку з виконанням цим працівником» замінити словами «, співробітника центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями,чи їх близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працівником (співробітником)»;

11) у статті 349 :

у назві слова «або працівника правоохоронного органу» замінити словами «, працівника правоохоронного органу або співробітника центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями,»;

абзац перший частини першої після слова «органу» доповнити словами «, співробітника центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями,»;

 

2. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9–13, ст. 88):

1)  у статті 216:

у частині третій:

в абзаці першому цифри «204, 209, 212, 2121, 216, 219» замінити цифрами « 176, 199, 2031, 2032, 204, 205, 2051, 209, 210, 211, 212, 2121, 213, 216, 219, 222, 2221, 2231, 2232, 224, 227, 229, 231, 232, 2321, 2322, 233»;

в абзаці другому цифри «192, 200, 205, 222, 2221, 358» замінити цифрами «190, 191, 192, 198, 358»;

в абзаці першому частини п’ятої після слів «передбачених статтями» додати цифри «200,»;

2) у частині п’ятій статті 246:

в абзаці четвертому слова «органу що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства» замінити словами «центрального управління центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями»;

в абзаці п’ятому слова «керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «Головою центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями»;

3) у тексті Кодексу слова «орган, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства», «орган, що здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства» та «орган, що здійснює контроль за додержанням податкового і митного законодавства» у всіх відмінках та числах замінити словами «орган центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями» у відповідних відмінках та числах;

 

3. У Законі України «Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР. 1991 р., №4. ст. 20):

1) у статті 2 абзац восьмий після слів «від протиправних посягань» доповнити словами «в межах своєї компетенції»;

2) у статті 10 пункт 2 абзацу першого після слова «правопорушення» доповнити словами «в межах своєї компетенції»;

3) у статті 11 частину другу викласти в наступній редакції: «При здійсненні заходів із запобігання, виявлення і розкриття кримінальних правопорушень у економічній, фінансовій, податковій та митній сферах, права, передбачені пунктами 2, 3, абзацами другим, третім, четвертим, шостим пункту 5, пунктами 6-19, 23-31 частини першої цієї статті, надаються виключно органам центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннямиу межах їх компетенції»;

 

4. У Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України. 1992 р. № 22. ст. 303):

1) у статті 3 після слів «закони України про прокуратуру» доповнити словами «центральний орган виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями»;

2) у статті 5 у частині першій абзац сьомий викласти у наступній редакції:

«центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями»;

3) у статті 7 в частині четвертій слова «органів доходів і зборів» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями»;

4)    у статті 8 в частині першій в пункті 2 слова «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями»;

в частині шостій після слів «у сфері податкового» доповнити словом  «бюджетного» та слова «органів доходів і зборів» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями»;

5) у статті 9 в частині першій і третій слова «органів доходів і зборів» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями»;

у частині другій слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами: «центральним органом виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями»;

у частині третій слова «органів доходів і зборів» замінити словами: «центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями»;

у частині восьмій слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами: «Центральний орган виконавчої влади спеціально створений для охорони економічної безпеки держави, формування і реалізації державної політики у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями»;

6) у статті 91:

в частині другій слова «уповноваженим керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «Центрального, головних, самостійних управлінь центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями»;

в частині другій слова «доходів і зборів» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями»;

в частині третій слова «керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами: «Головою центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері державного запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями».

 

5. У Законі України «Про військовий обов'язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст.385):

1) в статті 37:

в частині першій:

в пункті 2:

 

в абзаці п’ятому слова «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями»;

частині п’ятій:

в пункті 2:

в абзаці третьому слова «податкової міліції» замінити словами «на посади співробітників центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями».

 

6. У Законі України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №29, ст. 399; 1996 р., №17, ст. 73; 2006 р., №37, ст. 318):

1) в преамбулі:

у абзаці першому слова «податковій міліції» виключити, а після слів «Державній кримінально-виконавчій службі України» додати слова «співробітників органів центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями»;

2) у статті 1:

в частині першій слова «податкової міліції» замінити словами «на посадах співробітників органів центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями»;

3) у статті 12:

в частині першій:

в пункті «б» слова «особи начальницького складу податкової міліції» замінити словами «співробітники органів центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями»;

4) у статті 2:

в частині другій слова «податкової міліції» замінити словами «на посади співробітників органів центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями»;

5) в статті 9:

у частині п’ятій слова «податкової міліції» виключити, та після слів «кримінально-виконавчої служби України,» додати слова «співробітникам органів центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями»;

6) у статті 12:

в частині першій:

в пункті «б»:

в абзаці першому, слова «податкової міліції» замінити словами «на посадах співробітників органів центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями»;

7) у статті 13:

в частині першій:

в пункті «б» слова «податковій міліції» замінити словами «співробітникам органів центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями»;

8) у статті 17:

в частині першій:

в пунктах «б», «в», «г», «ж», «и» слова «податкової міліції» в усіх відмінках та числах замінити словами «на посадах співробітників органів центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями» у відповідному відмінку і числі;

частину другу викласти у наступній редакції:

«До вислуги років особам офіцерського складу, особам середнього, старшого та вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України співробітникам центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями при призначенні пенсії на умовах цього Закону додатково зараховується час їхнього навчання (незалежно від форми навчання) у цивільних вищих навчальних закладах, а також в інших навчальних закладах, після закінчення яких присвоюється офіцерське (спеціальне) звання, до вступу на військову службу, службу до органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, на посади співробітників центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями чи Державної кримінально-виконавчої служби України або призначення на відповідну посаду в межах до п'яти років із розрахунку один рік навчання за шість місяців служби»;

9) в статті 172:

в частині другій слова «податковій міліції» замінити словами «на посадах співробітників органів центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями»;

10) у статті 30:

в частині сьомій слова «податковій міліції» замінити словами «на посадах співробітників органів центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями»;

11) в статті 43:

в частині восьмій слова «податковій міліції» замінити словами «на посадах співробітників органів центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями»;

в частині дев’ятій слова «полковник податкової міліції» виключити;

в частині чотирнадцятій слова «податкової міліції» замінити на «співробітників органів центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями»;

7. У пункті а) частини першоїстатті 14Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» (Відомості Верховної Ради України, 1994, №11, ст.50) після слів «доходів і зборів» доповнити словами «центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями».

 

8. У Законі України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» (Відомості Верховної Ради України, 1994, №11 ст.51):

у статті 3:

у частині третій:

у абзаці першому слова «податкової міліції» замінити на «центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями».

9. У Законі України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України. 1996. № 18, ст. 78):

у статті 40:

у частині третій:

в абзаці четвертому слова «податкової міліції» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями».

 

10. У Законі України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 40 - 41, ст. 249; 2001 р., № 24, ст. 127; 2005 р., № 4, ст. 107; 2006 р., № 30, ст. 258; 2008 р., №№ 5 - 8, ст. 78):

У преамбулі до Закону після слів «податкової міліції» додати слова «співробітників центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями».

У тексті Закону після слів «податкова міліція» та слів «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» у всіх відмінках і числах замінити додати слова «центральний орган виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями» у відповідному відмінку і числі.

 

11. У Законі України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 289; 2002 р., № 41, ст. 293; 2003 р., № 7, ст. 71; 2005 р., № 6, ст. 142):

1) у статті 6:

у частині другій слова «особи начальницького складу податкової міліції» замінити словами «співробітника органів центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями» та слова «податковій міліції» замінити словами «на посадах співробітників органів центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями».

 

12. У Законі України «Про радіочастотний ресурс України» (Відомості Верховної Ради України, 2000, №36, ст.298 ):

1) у статті 5:

у частині другій після слів «Служби зовнішньої розвідки України» додати слова «центральним органом виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями», а слова «податковою міліцією» виключити.

 

13. У Законі України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України 2003, N27 від 04.07.2003, ст. 208):

1) у статті 20:

в частині першій:

в пункті 9 слова «що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями».

 

14. У Законі України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 49-50. ст. 376):

1) у статті 64:

в частині першій:

у пункті 10 слова «податкової міліції» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями».

 

15. У Законі України «Про поховання та похоронну справу» (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 7. ст. 47):

1) у назві та частині першій статті 15 слова «осіб начальницького і рядового складу податкової міліції» замінити словами «співробітників органів центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями»;

 

16. У Законі України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №12, ст. 155):

1) у статті 27:

у частині сьомій після слів «внутрішніх справ України» доповнити словами «центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями»;

2) у статті 38:

у частині другій слова «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями»;

3) у статті 39:

у частині першій:

у пункті 9 слова «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями»;

у частині четвертій після слів «органами оперативно-розшукових заходів» та після слів «проведенню оперативно-розшукових заходів» доповнити словами «негласних слідчих (розшукових) дій».

 

17. У Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції» (Відомості Верховної Ради України. 2011 р., № 40. ст. 404):

1) у підпункті «д» пункту 1 частини першої статті 4 слова «податкової міліції» замінити словами «посадові особи органів центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями».

18. У Законі України «Про правила етичної поведінки» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 14, ст. 94):

1) у статті 2:

у частині першій:

у пункті 6 слова «особи начальницького складу податкової міліції» замінити словами «посадові особи органів центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями».

 

19. У Законі України «Про депозитарну систему України» (Відомості Верховної Ради, 2013, №39, ст.517):

1) у статті 25:

в частині першій:

в пункті 2 слова «податкової міліції» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями», а слово «кримінальної» замінити словами «кримінального провадження».

 

VДосудове розслідування по кримінальних правопорушеннях, які на день набрання чинності цим Законом, знаходились у провадженні органів податкової міліції, провадиться органами центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави.

Досудове розслідування по кримінальних правопорушеннях, які на день набрання чинності цим Законом, перебувають в провадженні інших органів досудового розслідування, залишаються в провадженні цих органів до завершення розслідування незалежно від зміни їх підслідності відповідно до Кримінально процесуального кодексу України.

Досудове розслідування кримінальних правопорушень, які посягають на економічну безпеку держави, здійснюється виключно слідчими центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави.

До затвердження Положення про проходження служби в слідчих та оперативних підрозділах органів центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави, особовий склад слідчих та оперативних підрозділів органів центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави  проходить службу в порядку, встановленому законодавством для осіб начальницького складу органів внутрішніх справ.

 

VІ. Призначення на посади співробітників центрального органу виконавчої влади у сфері охорони економічної безпеки держави здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,з обов’язковим тестуванням на поліграфі.

        

        

         Голова

Верховної Ради України

 

До списку