Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Регламент Громадської ради при Державній податковій службі України

СХВАЛЕНО

Голова Громадської ради

при ДПС України

______ Я.В. Романчук

22 грудня 2011 року

Загальні положення

1. (далі – Регламент) розроблено на основі Положення про Громадську раду при Державній податковій службі України.

2. Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності Громадської ради.

Планування роботи

3. Робота Громадської ради проводиться за річними планами, які затверджуються Громадської радою.

4. Формування планів роботи Громадської ради здійснюється секретарем Громадської ради за пропозиціями голови, заступників Громадської ради, постійних комісій Громадської ради.

5. План роботи Громадської ради на рік затверджується Громадською радою на засіданні.

6. Планування роботи Громадської ради з проведення Громадської експертизи діяльності ДПС України, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі у проведенні ДПС України консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.

7. Планом роботи Громадської ради передбачено:

проведення чергових засідань Громадської ради;

проведення засідань постійних і тимчасових комісій (у разі створення);

проведення громадської експертизи діяльності ДПС України;

проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів;

заходи в межах проведення ДПС України консультацій з громадськістю;

забезпечення інформування ДПС України, громадськості про діяльність Громадської ради;

інші заходи в межах повноважень Громадської ради.

8. План роботи Громадської ради на наступний рік ухвалюється на останньому засіданні поточного року.

9. Члени Громадської ради та постійні комісії Громадської ради подають голові Громадської ради пропозиції для включення до плану роботи Громадської ради на рік за три тижні до закінчення поточного року.

10. Плани роботи Громадської ради на рік оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДПС України та надсилаються секретарем Громадської ради електронною поштою кожному члену Громадської ради.

Порядок підготовки та проведення засідань Громадської ради

11. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться один раз на квартал (за необхідності – частіше).

Позачергові засідання Громадської ради скликаються за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

12. Чергові засідання Громадської ради скликаються головою Громадської ради, а у разі його відсутності – виконуючим обов’язки голови Громадської ради. З цією метою голова Громадської ради узгоджує з уповноваженим представником ДПС України дату, час і місце проведення засідання Громадської ради, формує проект порядку денного.

Секретар Громадської ради інформує членів Громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб.

Повідомлення про проведення засідання Громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті ДПС України.

13. Позачергові засідання Громадської ради, із зазначенням порядку денного скликаються в обов’язковому порядку головою Громадської ради на вимогу не менше як однієї третини загального складу членів Громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання Громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання, надсилаються голові Громадської ради. Позачергове засідання Громадської ради скликається (проводиться) не пізніше як у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою Громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання Громадської ради не пізніше ніж за сім календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб-сайті ДПС України.

14. Засідання Громадської ради проводяться відкрито. На запрошення голови Громадської ради у засіданнях Громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами Громадської ради. Уповноважений представник ДПС України бере участь у всіх засіданнях Громадської ради без спеціального запрошення.

15. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів. Перед початком засідання Громадської ради секретар Громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.

16. На початку засідання Громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується секретарем Громадської ради. Проект порядку денного, що пропонується головою Громадської ради, формується відповідно до плану роботи Громадської ради та на підставі пропозицій від членів Громадської ради, постійних чи тимчасових комісій Громадської ради (у разі їх створення).

17. Громадська рада має ухвалити рішення з питань порядку денного у такій послідовності:

1) ухвалення проекту рішення за основу;

2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання Громадської ради до проекту, ухваленого за основу;

3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.

Проекти рішень Громадської ради готуються та подаються членами Громадської ради або/та постійними, тимчасовими комісіями Громадської ради голові Громадської ради до початку засідання. Усі проекти рішень мають бути подані не пізніше як за сім днів до початку засідання Громадської ради.

Усі проекти рішень, що надійшли до голови Громадської ради, мають бути доведені до кожного члена Громадської ради шляхом розсилки електронної пошти не пізніше як за три дні до початку засідання Громадської ради.

18. Головує на засіданні голова Громадської ради або за його дорученням один із заступників.

19. За звичайних обставин тривалість засідання Громадської ради становить до трьох годин без перерви. Перерва в засіданні Громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення Громадської ради або за ініціативою головуючого на засіданні. За рішенням Громадської ради тривалість засідання може бути подовжена не більше як на одну годину.

20. Рішення Громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Підрахунок голосів здійснюється головою секретаріату, якщо не прийнято іншого рішення Громадської ради перед початком голосування. В окремих випадках Громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення. У разі проведення таємного голосування на засіданні Громадської ради обирається лічильна комісія. Рішення Громадської ради підписуються головою та секретарем.

21. Під час засідання Громадської ради секретар Громадської ради складає протокол.

22. Рішення з організаційних питань Громадська рада може ухвалювати шляхом електронних консультацій між членами Громадської ради, ініціювати таку форму ухвалення рішень може голова та секретар Громадської ради. Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій передбачає:

1) розсилку секретарем Громадської ради кожному члену ради проекту рішення з використанням електронної пошти;

2) встановлення терміну для надсилання членами Громадської ради власних зауважень та пропозицій до проекту рішення;

3) узагальнення пропозицій та зауважень;

4) підготовку та розсилку секретарем Громадської ради кожному члену Громадської ради остаточного рішення;

5) голосування членів Громадської ради щодо остаточного варіанту проекту рішення шляхом висловлення своєї позиції через електронну пошту;

При застосуванні такої форми ухвалення рішення має бути опитаний кожний член Громадської ради. Рішення вважається прийнятим за умови голосування за нього не менше як половини складу Громадської ради.

Організація роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп Громадської ради

23. На першому засіданні Громадської ради нового складу може бути ухвалено рішення про створення постійних комісій, їх кількість та їх тематичну спрямованість.

24. Експертні групи, тимчасові комісії Громадської ради можуть бути створені рішенням Громадської ради у разі необхідності. Зазвичай експертні групи, тимчасові комісії створюються для підготовки окремих питань для розгляду на засіданні Громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів Громадської ради. Експертні групи, тимчасові комісії створюються на визначений період часу.

25. До складу комісій, експертних груп можуть входити члени Громадської ради за власним бажанням. Окремим рішенням Громадської ради до складу таких комісій, експертних груп можуть бути включені за їх згодою представники ДПС України, представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу (за згодою їх керівників).

26. Основною формою роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп є засідання, що проводяться у разі потреби.

27. Засідання постійних та тимчасових комісій, експертних груп проводяться відкрито.

28. Постійну та/або тимчасову комісію очолює голова, який обирається шляхом голосування членів Громадської ради, які входять до складу цієї комісії з подальшим затвердженням на засіданні Громадської ради. З-поміж членів комісії обирається секретар комісії, який організовує документообіг у межах комісії.

Взаємовідносини Громадської ради з ДПС України

29. Голова Громадської ради може брати участь у засіданні колегії ДПС України.

30. Громадська рада готує та подає ДПС України щороку пропозиції до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затверджені на засіданні Громадської ради.

31. Громадська рада може подати ДПС України пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю, не передбачені Орієнтовним планом проведення консультацій. Такі пропозиції від імені Громадської ради подаються головою Громадської ради на підставі рішення однієї із постійних комісій Громадської ради.

32. Голова Громадської ради в обов’язковому порядку інформує ДПС України про ухваленні Громадською радою рішення.

Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності ДПС України, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів

33. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності ДПС України, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

34. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності ДПС України, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється Громадською радою виключно на засіданнях на підставі пропозицій, внесених членами Громадської ради.

35. Для проведення громадської експертизи діяльності ДПС України, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів рішенням Громадської ради утворюється тимчасова експертна група (комісія), до складу якої залучаються за

бажанням члени Громадської ради та представники інших інститутів громадянського суспільства.

36. Результати проведення громадської експертизи діяльності ДПС України, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні Громадської ради.

Порядок висвітлення діяльності Громадської ради

37. На офіційному веб-сайті ДПС України в обов’язковому порядку розміщується Положення про Громадську раду, Регламент Громадської ради, плани роботи Громадської ради, інформація про рішення Громадської ради, щорічний звіт про діяльність, інформація про склад Громадської ради, керівний склад Громадської ради. В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливості.

38. Щорічний звіт про діяльність Громадської ради перед його оприлюдненням затверджується Громадської радою на своєму засіданні.

39. Розміщення офіційної інформації про діяльність Громадської ради на офіційному веб-сайтіДПС України здійснюється секретарем Громадської ради за погодженням з головою Громадської ради.

40. При взаємодії з засобами масової інформації офіційну точку зору Громадської ради може висловлювати голова, заступники голови Громадської ради або за їх дорученням уповноважені члени Громадської ради.

У всіх інших випадках члени Громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію Громадської ради.

Голова Громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні позиції Громадської ради має послуговуватися виключно рішеннями Громадської ради. У всіх інших випадках голова Громадської ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково може відображати позицію Громадської ради.