Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Примірне положення про громадську раду при державних податкових службах в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ ДПС України

від 10.02.2012  № 104

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про громадську раду при державних податкових службах в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

1. Загальні положення

1.1. Громадська рада при державній податковій службі в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, який утворюється при державних податкових службах в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – регіональна ДПС) з метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органу, налагодження ефективної взаємодії органу з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

1.2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, ДПС України, Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996, та цим Примірним положенням.

2. Основні завдання та функції громадської ради

2.1. Основними завданнями громадської ради є:

2.1.1. сприяння реформуванню державної податкової служби України відповідно до світових вимог і стандартів;

2.1.2. створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

2.1.3. здійснення громадського контролю за діяльністю регіональної ДПС;

2.1.4. сприяння врахуванню регіональною ДПС громадської думки у процесі діяльності;

2.1.5. сприяння поліпшенню якості обслуговування регіональною ДПС платників податків та налагодження партнерських відносин;

2.2. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

2.2.1. готує та подає регіональній ДПС пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

2.2.2. подає регіональній ДПС обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у сфері оподаткування, удосконалення роботи;

2.2.3. проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

2.2.4. здійснює громадський контроль за врахуванням регіональною ДПС пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням законодавчих, нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

2.2.5. інформує в обов’язковому порядку громадськість про діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті регіональної ДПС та в інший прийнятний спосіб відповідно до чинного законодавства України;

2.2.6. збирає, узагальнює та подає регіональній ДПС інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення та стосуються сфери оподаткування;

2.2.7. організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань реформування державної податкової служби України відповідно до світових вимог та стандартів;

2.2.8. інформує про результати громадських слухань (інших форм відображення громадської думки) щодо діяльності державної податкової служби України;

2.2.9. готує та оприлюднює щорічний звіт про діяльність.

3. Повноваження громадської ради

3.1. Громадська рада має право:

3.1.1. утворювати постійні та тимчасові робочі органи (секретаріат, комісії, експертні, робочі групи тощо); 

3.1.2. отримувати в установленому законодавством України порядку від регіональної ДПС інформацію, необхідну для виконання визначених цим Примірним положенням завдань;

3.1.3. узагальнювати та аналізувати отримані за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозиції та зауваження з питань реалізації податкової політики і подавати в установленому законодавством України порядку регіональній ДПС таку інформацію;

3.1.4. обговорювати програми та звіти про діяльність регіональної ДПС, розглядати проекти документів, що стосуються податкових питань (у т.ч. прав платників податків);

3.1.5. інформувати у встановленому чинним законодавством України громадськість, зокрема через засоби масової інформації та електронну мережу Інтернет, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;

3.1.6. залучати до роботи громадської ради працівників (за згодою їх керівників) регіональної ДПС, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій, а також окремих фахівців;

3.1.7. організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

3.1.8. отримувати у встановленому законодавством України порядку від органу ДПС проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю; 

3.1.9. члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений орган.

4. Склад громадської ради

4.1. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства).

4.2. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

4.3.   Строк повноважень складу громадської ради – два роки.

4.4. Персональний склад громадської ради на дворічний строк затверджується наказом керівника регіональної ДПС за поданням голови громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

4.5. До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

4.6. Членство в громадській раді є індивідуальним.

4.7. Для формування нового складу громадської ради при регіональній ДПС вже утворена громадська рада не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради.

4.8. До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої громадської ради, та регіональної ДПС. До складу ініціативної групи може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

4.9. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів регіональна ДПС в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

4.10. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства (копії статуту/положення, свідоцтва про реєстрацію або документа про легалізацію);

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

4.11. За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що регіональна ДПС повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

4.12. Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності громадської ради, що діяла при органі ДПС до проведення установчих зборів.

4.13. Протокол установчих зборів та відомості про склад громадської ради регіональна ДПС оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб відповідно до чинного законодавства України.

4.14. Зміни до персонального складу громадської ради вносяться наказом керівника регіональної ДПС, за поданням голови громадської ради.  

4.15.  Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);

повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;

скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

подання членом громадської ради відповідної заяви.

4.16. Припинення членства у раді здійснюється за рішенням громадської ради на черговому засіданні за поданням голови громадської ради відповідно до пункту 4.14.

5. Керівництво громадської ради

5.1. Громадську раду очолює голова (член громадської ради при  регіональній ДПС), який обирається на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування терміном на два роки.

Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу регіональної ДПС.

Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про громадську раду.

5.2. Голова громадської ради:

організовує діяльність громадської ради;

скликає  та організовує підготовку та проведення її засідань;

підписує документи від імені громадської ради;

представляє громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

може брати участь у засіданнях Колегії регіональної ДПС.

5.3. Голова має заступників, які обираються на засіданні громадської ради шляхом рейтингового голосування.

6. Діяльність  громадської ради

6.1. Положення про громадську раду погоджується з керівником регіональної ДПС та схвалюється на її засіданні.

6.2. Громадська рада провадить діяльність відповідно до річного плану роботи, який затверджується головою громадської ради.

6.3. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться у разі потреби один раз на квартал (за необхідності – більше);  позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови або однієї третини загального складу її членів.

6.4. Засідання громадської ради  проводяться відкрито.

6.5. У засіданнях громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник регіональної ДПС.

6.6. За запрошенням голови громадської ради у засіданнях можуть брати участь інші особи.

6.7. Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше  половини членів.

6.8. Члени ради беруть участь у засіданні особисто.

6.9. Рішення громадської ради приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів Громадської ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

6.10. Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду регіональною ДПС.

6.11. За результатами засідання громадської ради складається протокол, який підписують голова та секретар громадської ради.

6.12. Рішення регіональної ДПС, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті регіональної ДПС та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

6.13. Громадська рада інформує  регіональну ДПС та громадськість про роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеній рубриці „Громадська рада” на офіційному веб-сайті регіональної ДПС та оприлюднення в інший прийнятний спосіб: положення про громадську раду, план роботи, керівний склад, прийняті рішення,  щорічні звіти про роботу.

7. Організаційне забезпечення роботи  громадської ради

7.1. Регіональна ДПС створює необхідні умови для роботи та проведення засідань громадської ради.

7.2. Функції секретаря громадської ради виконує працівник підрозділу регіональної ДПС, відповідальний за зв’язки з громадськістю і ЗМІ.

7.3. Для організаційного забезпечення роботи громадської ради може утворюватися робочий орган – секретаріат, порядок роботи якого визначається регламентом. Керівника секретаріату громадської ради призначає голова громадської ради.

7.4. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення засідань здійснює регіональна ДПС.

 

Директор Департаменту взаємодії

із засобами масової інформації

та громадськістю                                                                О.В. Семченко