Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Положення про Громадську раду при Державній фіскальній службі України

23.06.2015

ПОГОДЖЕНО

Голова Державної фіскальної

служби України

______________   І.О. Білоус

„4” листопада 2014 р.  

 

Положення
про Громадську раду при Державній фіскальній службі України

Розділ І. Загальні положення

1.1. Громадська рада при Державній фіскальній службі України
(далі – Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення гарантованого Конституцією України права на участь громадян в управлінні державними справами у сфері державної податкової та митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, здійснення громадського контролю за діяльністю Державної фіскальної служби України (далі – Служби), налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сферах, віднесених до компетенції Служби.

1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства з питань податкового та митного законодавства, Порядком і Типовим положенням, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від
03 листопада 2010 року № 996, Положенням про Державну фіскальну службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
21 травня 2014 року № 236, а також цим Положенням та Регламентом  Громадської ради.

1.3. Положення про Громадську раду, а також зміни і доповнення до нього, погоджуються зі Службою та схвалюється на засіданні Громадської ради.

1.4. Діяльність Громадської ради ґрунтується на принципах відкритості, гласності, рівності, добровільності, патріотизму, порядності, моральності, неупередженості та професіоналізму.

 

Розділ ІІ. Основні завдання Громадської ради

2.1. Основними завданнями Громадської ради є:

2.1.1. створення організаційних та правових умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами та забезпечення відкритості діяльності Служби;

2.1.2. здійснення громадського контролю за діяльністю Служби;

2.1.3. сприяння врахуванню Службою громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сферах, віднесених до компетенції Служби;

2.1.4. організація співпраці з громадськими радами при головних управліннях Служби та громадськими радами при інших органах виконавчої влади;

2.1.5. сприяння реалізації права громадян на доступ до публічної інформації.

Розділ ІІІ. Повноваження Громадської ради

3.1. Громадська рада відповідно до покладених завдань:

3.1.1. готує та подає Службі пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

3.1.2. готує та подає Службі пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю, бере участь у підготовці заходів, пов'язаних з проведенням Службою консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у сферах, віднесених до компетенції Служби;

3.1.3. подає Службі обов’язкові для розгляду пропозиції щодо удосконалення норм чинних та підготовки проектів нормативно-правових актів у сфері податкового, митного та антикорупційного законодавства, законодавства з питань адміністрування єдиного внеску, у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань нарахування та сплати єдиного внеску, в інших сферах діяльності Служби, а також пропозиції щодо удосконалення роботи Служби, поліпшення координації та взаємодії з іншими органами виконавчої влади;

3.1.4. проводить відповідно до вимог чинного законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

3.1.5. здійснює громадський контроль за врахуванням Службою пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

3.1.6. інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-порталі Служби та в інший прийнятний спосіб;

3.1.7. збирає, узагальнює та подає Службі пропозиції громадськості для вирішення питань, які мають важливе суспільне значення щодо податкової та митної політики, адміністрування єдиного соціального внеску, ініціює видання Службою узагальнюючих податкових консультацій, подає пропозиції та зауваження до відповідей, розміщених у Базі знань;

3.1.8. розглядає, аналізує та узагальнює звернення платників, громадян та інститутів громадянського суспільства, що надходять до Громадської ради щодо дотримання норм податкового і митного законодавства, готує звернення до Служби;

3.1.9. організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань у сферах. віднесених до компетенції Служби, із залученням її територіальних органів та створених при них громадських рад, у тому числі через веб-портал Служби;

3.1.10. готує щорічний звіт про свою діяльність та надає його Службі для оприлюднення у підрозділі «Громадська рада» розділу «Про службу» єдиного веб-порталу;

3.1.11. співпрацює з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, засобами масової інформації, залучається до міжнародного співробітництва;

3.1.12. здійснює оцінку стану та сприяння реалізації рекомендацій провідних міжнародних організацій щодо реформування податкової та митної політики, поліпшення ефективності міжнародного співробітництва Служби у цій сфері;

3.1.13. вживає заходів для виконання покладених завдань відповідно до чинного законодавства України.

3.2.         Громадська рада має право:

3.2.1.  утворювати постійні та тимчасові робочі органи;

3.2.2.  залучати до роботи працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3.2.3.  організовувати і проводити семінари, конференції, «круглі столи» та інші заходи;

3.2.4.  надсилати запити та отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;

3.2.5.  отримувати від Служби проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;

3.2.6. делегувати представників Громадської ради відповідно до покладених завдань для участі у колегіях, нарадах, семінарах, «круглих столах» тощо, що проводяться Службою;

3.2.7. здійснювати заходи громадського антикорупційного контролю за діяльністю Служби у встановленому чинним законодавством порядку;

3.2.8. запрошувати на засідання, інші заходи Громадської ради Голову ДФС України, його заступників та керівників структурних підрозділів Служби з питань, віднесених до їх компетенції;

3.2.9. запрошувати представників платників податків для обговорення проблемних питань у сфері оподаткування;

3.2.10.   ініціювати проведення громадського обговорення проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань державної податкової та митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску, головним розробником яких є Служба;

3.2.11.   брати участь у співпраці з міжнародними організаціями у сфері державної податкової та митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску.

3.3.        Повноваження Громадської ради починаються з моменту видання наказу Служби про затвердження персонального складу Громадської ради та закінчуються через 2 календарні роки.

3.4.        Повноваження Громадської ради можуть бути завершені достроково у разі реформування Служби шляхом реорганізації.

3.5.        Діяльність Громадської ради з виконання основних завдань та реалізації наданих повноважень здійснюється у таких формах:

3.5.1. засідання:

а) Громадської ради;

б) постійних та/або тимчасових (у разі створення) робочих органів Громадської ради, передбачених розділом ІХ Положення;

3.5.2. інші публічні заходи:

а) що організовуються/ініціюються Громадською радою;

б) до яких залучається Громадська рада;

3.5.3. інформаційний та/або документальний обмін:

а) між Громадською радою та Службою (у межах чинного законодавства);

б) між Громадською радою та іншими зовнішніми кореспондентами;

в) між членами Громадської ради;

3.5.4. індивідуальна або колективна діяльність членів Громадської ради у період між засіданнями;

3.5.5. інформування через засоби масової інформації громадськість та членів Громадської ради про результати своєї діяльності;

3.5.6. здійснення в межах повноважень громадської експертизи діяльності Служби.

3.6.        Організація діяльності Громадської ради визначається Регламентом Громадської ради, який схвалюється на засіданні Громадської ради.

3.6.1. Проект Регламенту Громадської ради розробляється робочою групою, створеною Громадською радою, з урахуванням пропозицій відповідних підрозділів Служби, інститутів громадянського суспільства та інших зацікавлених сторін.

3.6.2. Зміни до Регламенту Громадської ради вносяться на підставі рішення Громадської ради.

Розділ IV. Склад Громадської ради

4.1.        До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства).

4.2.        Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у діяльності Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

4.3.        Склад Громадської ради може бути змінено шляхом:

4.3.1. припинення членства на підставах та у порядку, встановлених пунктом 4.18 Положення;

4.3.2. заміни члена у межах одного інституту громадянського суспільства у порядку, визначеному пунктом 4.17 Положення.

4.4.        Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами.

4.5.        До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства, документи якого подані в установленому порядку.

4.6.        Членство у Громадській раді є індивідуальним.

4.7.        У строк, що не перевищує 60 календарних днів до закінчення повноважень Громадської ради, нею утворюється ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради.

4.8.        У разі дострокового припинення повноважень Громадської ради за умови, передбаченої пунктом 3.4 Положення, ініціативна група утворюється новоствореним державним органом виконавчої влади з числа бажаючих увійти до її складу за згодою сторін.

4.9.        До складу ініціативної групи входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої Громадської ради, та Служби.

4.10.   Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів Служба в обов’язковому порядку оприлюднює на офіційному
веб-порталі та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи, а також прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

4.11.   Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

4.11.1.   рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (за наявності);

4.11.2.   біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

4.11.3.   копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства, в тому числі статутні документи інституту громадянського суспільства;

4.11.4.   інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

4.12.   За 10 календарних днів до дати проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради від інститутів громадянського суспільства, які подали належним чином оформлені заяву і документи, та (у разі потреби) уточнює місце проведення установчих зборів, про що Служба повідомляє на своєму офіційному веб-порталі та в інший прийнятний спосіб.

4.13.   Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова, секретар, лічильна комісія та (у разі потреби) заслуховується інформація про результати діяльності Громадської ради, що діяла при Службі до проведення установчих зборів.

4.14.   Підсумки установчих зборів оформлюються протоколом, що підписується головуючим та секретарем установчих зборів. Протокол передається Службі для оприлюднення та видання наказу про затвердження персонального складу новообраної Громадської ради.

4.15.   Служба упродовж десяти робочих днів після проведення установчих зборів видає наказ про затвердження персонального складу новообраної Громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

4.16.   Протокол установчих зборів та наказ про затвердження персонального складу новообраної Громадської ради в установленому порядку оприлюднюється на офіційному веб-порталі Служби та/або в інший прийнятний спосіб.

4.17.   У разі необхідності, інститут громадянського суспільства може здійснити заміну свого представника у складі Громадської ради.

Таке рішення приймається під час засідання Громадської ради на підставі поданої інститутом громадянського суспільства заяви та документів, передбачених підпунктами 4.11.1 – 4.11.2 Положення, а також складеної у довільній формі заяви делегованого представника інституту громадянського суспільства про взяття участі у роботі Громадської ради.

Зміни у персональному складі Громадської ради затверджуються наказом Служби, який видається у встановленому порядку упродовж десяти днів після відповідного рішення Громадської ради.

4.18.   Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради за письмовим поданням Правління, комітетів Громадської ради, керівника інституту громадянського суспільства у разі:

4.18.1.   недотримання членом Громадської ради вимог Положення Громадської ради та своїх обов’язків, визначених пунктом 7.1 Положення;

4.18.2.   систематичної (більше ніж два рази) відсутності члена Громадської ради (уповноваженої ним особи) на засіданнях;

4.18.3.   офіційного повідомлення інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства у Громадській раді;

4.18.4.   скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представник якого входить до складу Громадської ради;

4.18.5.   особистого рішення члена Громадської ради про вихід з її  складу на підставі поданої ним заяви із зазначенням конкретної причини;

4.18.6.   дії (бездіяльності) члена Громадської ради, що суперечить принципам діяльності Громадської ради та/або перешкоджає виконанню завдань чи реалізації повноважень Громадської ради, визначених цим Положенням.

4.19.   У разі зменшення кількості членів Громадської ради на підставі припинення членства, кворум встановлюється із розрахунку кількості членів, що залишилися у її складі.

Розділ V. Структура Громадської ради

5.1.        У складі Громадської ради утворюються робочі органи:

5.1.1. постійні (правління, комітети);

5.1.2. тимчасові (експертні та робочі групи, підкомітети, комісії тощо).

5.2.        Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів Громадської ради на першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

5.2.1. Кандидатура на посаду голови Громадської ради може бути запропонована:

          будь-яким її членом як в усній, так і у письмовій формі;

шляхом самовисування.

5.2.2. Голова Громадської ради та його заступники обираються строком на один рік.

5.2.3. Головою Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу Служби.

5.2.4. Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради у разі:

а) припинення його членства у Громадській раді;

б) за його особистою заявою;

в) закінчення строку повноважень, встановленого підпунктом 5.2.2 Положення;

г) ініціювання членами Громадської ради (у кількості не менше ніж
10 відсотків складу, визначеного установчими зборами), дострокового припинення повноважень голови Громадської ради.

5.2.5. Голова Громадської ради:

а) організовує діяльність Громадської ради;

б) підписує документи від імені Громадської ради, у тому числі за поданням комітетів та Правління;

в) представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

г) може брати участь у засіданнях Колегії Служби;

ґ)  може делегувати  частину повноважень заступникам;

д) головує на засіданнях Громадської ради та Правління Громадської ради;

е) звітує про роботу Громадської ради;

є) виконує інші функції для забезпечення діяльності Громадською радою своїх повноважень.

5.2.6. У разі відсутності голови Громадської ради або неможливості виконання ним обов'язків, його повноваження за розпорядженням голови чи рішенням Громадської ради виконує один із заступників голови Громадської ради.

5.3.        Голова Громадської ради має заступників, які обираються за його поданням з числа членів Громадської ради шляхом рейтингового голосування. Кількість заступників визначається Громадською радою за поданням голови Громадської ради.

Заступник (заступники) Громадської ради:

а) виконує обов’язки голови Громадської ради у разі його відсутності. За наявності більш ніж одного заступника обов’язки та повноваження голови виконує один із заступників за розпорядженням голови чи за рішенням Громадської ради;

б) бере (беруть) участь в роботі Правління Громадської ради та роботі інших постійних та тимчасових робочих органів Громадської ради;

в) виконує (виконують) інші функції, покладені на нього (них) Громадською радою та розпорядженням голови Громадської ради.

5.4.        Функції секретаря Громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу по зв'язках з громадськістю Служби, який не є членом Громадської ради.

Секретар Громадської ради може брати участь у роботі комітетів та/або тимчасових робочих органів Громадської ради.

5.5.        Громадська рада має виконавчий орган, яким є Правління Громадської ради.

5.5.1. До складу Правління Громадської ради входять голова Громадської ради, його заступник (заступники), секретар, голови комітетів та їх заступники, а також делеговані комітетами члени (по одній особі від кожного Комітету).

5.5.2. Очолює Правління Громадської ради голова Громадської ради.

5.5.3. Правління Громадської ради готує та організовує засідання Громадської ради, виконує рішення та доручення Громадської ради, звітує про свою діяльність.

5.5.4. Правління Громадської ради вирішує стратегічні, поточні та невідкладні питання, організує та координує роботу Громадської ради між засіданнями.

5.5.5. Засідання Правління скликаються головою Громадської ради за необхідності або на вимогу не менше ніж 1/3 членів Правління, про що секретарем оголошується не пізніше ніж за дві доби.

Про засідання Правління інформуються усі члени Громадської ради шляхом електронної розсилки або в інший прийнятний спосіб.

5.5.6. Правління має такі повноваження:

а) вирішує поточні питання Громадської ради, крім тих, що належать до виключної компетенції Громадської ради;

б) формує річні плани діяльності Громадської ради за пропозиціями комітетів та інших робочих органів Громадської ради з урахуванням орієнтовних планів проведення Службою консультацій з громадськістю;

в) затверджує квартальні плани діяльності Громадської ради;

г) формує та затверджує порядок денний засідань Громадської ради;

ґ) організовує виконання планів діяльності Громадської ради та її рішень;

д) не рідше одного разу на квартал звітує на засіданнях Громадської ради про свою діяльність у період між її засіданнями;

е) розглядає висновки, звіти та звернення голів комітетів та тимчасових робочих органів Громадської ради, затверджує рішення комітетів та документи, розроблені на виконання рішень комітетів та тимчасових робочих органів Громадської ради;

є) збирає пропозиції членів Громадської ради щодо формування Плану діяльності та Порядку денного, а також з інших питань, які виносяться на розгляд Громадської ради;

ж) здійснює підготовку засідань Громадської ради та Правління, а також документальне забезпечення засідань Громадської ради та Правління;

з) збирає інформацію про стан виконання рішень Громадської ради;

к) визначає та делегує осіб, які представляють Громадську раду у взаємовідносинах з державними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами, для розгляду та вирішення конкретних питань;

л) ініціює припинення членства в Громадській раді за підставами, визначеними Положенням;

м) приймає рішення про залучення експертів до роботи Громадської ради, комітетів та тимчасових робочих органів за поданими ними у порядку, встановленому пунктом 8.17 Положення, документами.

5.5.7. На засіданнях Правління головує голова Громадської ради.

5.5.8. За відсутності голови Громадської ради або за його дорученням на засіданні головує один із заступників голови Громадської ради.

5.5.9. На засіданні Правління можуть розглядатися питання, не внесені до порядку денного, якщо за їх включення проголосує більше половини присутніх членів Правління.

5.5.10.   Рішення Правління приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів з числа присутніх особисто або за довіреністю. Кожен член Правління має один голос. У разі неможливості взяття участі у засіданні, член Правління може делегувати право голосу на підставі довіреності іншому члену Правління.

При рівному розподілі голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Правління.

5.6.        Громадська рада формує постійно діючі робочі органи – комітети відповідно до напрямів роботи.

5.6.1. Створення Комітету відбувається за умови подання до Громадської ради заяв від членів Громадської ради – не менше 20 відсотків загального кількісного складу Громадської ради на момент прийняття відповідного рішення Громадської ради.

5.6.2. До повноважень Комітету входить:

а) вирішення поточних питань, що належать до напряму роботи Комітету;

б) ініціювання та організація публічних заходів, що належать до напряму роботи Комітету;

в) взаємодія із структурними підрозділами Служби з питань, що розглядаються на засіданнях Комітету;

г) розгляд пропозицій та звернень платників, громадян, громадських організацій та інших об’єднань і установ, членів Громадської ради;

ґ) збір та підготовка пропозицій членів Комітету до проектів нормативно-правових актів, норм чинного законодавства, узагальнюючих консультацій;

д)   підготовка звернень, запитів, листів, експертних висновків;

е) ініціювання припинення членства в Громадській раді члена Громадської ради, який входить до складу Комітету, у разі його (або його довіреної особи) систематичної (більше ніж два рази) відсутності на засіданнях Комітету або невиконання інших обов’язків, передбачених пунктом 7.1 Положення;

є) виключення члена Комітету зі складу Комітету у разі його (або його довіреної особи) систематичної (більше ніж два рази) відсутності на засіданнях Комітету або невиконання інших обов’язків, передбачених пунктом 7.1 Положення;

ж) інші повноваження, що належать до напряму діяльності Комітету.

5.6.3. Комітет має право:

а) створювати у своєму складі підкомітети, комісії, експертні та робочі групи;

б) запрошувати на свої засідання експертів, залучених до роботи Комітету, та представників суб’єктів господарювання, непідприємницьких установ та організацій, чиї запити розглядаються та/або в якості експертів з окремих питань;

в) здійснювати інші дії у межах повноважень.

5.6.4. Комітет очолює голова, який обирається з числа членів Громадської ради, які входять до цього Комітету.

5.6.5. Члени Комітету можуть обирати заступника голови з числа членів Громадської ради, які входять до складу цього органу. Заступник виконує обов’язки голови Комітету за умови покладення на нього таких обов’язків головою Комітету.

5.6.6. До повноважень голови Комітету входить:

а) підготовка засідань Комітету та інших публічних заходів за напрямами роботи Комітету;

б) підписання документів від імені Комітету;

в) звернення до Правління щодо затвердження Правлінням або Громадською радою рішень комітетів та документів, розроблених на їх виконання, якщо такі рішення та/або документи направляються на ім’я Голови Служби або до інших центральних органів виконавчої влади;

г) ініціювання проведення засідання Громадської ради, створення тимчасових робочих органів Громадської ради;

ґ) інші повноваження, що виконуються за дорученням голови Громадської ради, за рішенням Громадської ради або за рішенням Правління.

5.6.7. Рішення Комітету Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів, присутніх на засіданні.

5.6.8. При рівному розподілі голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Комітету.

5.6.9. Засідання комітетів проводяться відкрито.

5.6.10. У своїй діяльності комітети керуються положеннями про комітети,  затвердженими рішенням Правління.

 

Розділ VІ. Повноваження члена Громадської ради

6.1.        Член Громадської ради має право:

6.1.1. вносити пропозиції та брати участь в обговоренні питань на засіданнях Громадської ради та її робочих органів;

6.1.2. брати участь у голосуванні на засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких він є;

6.1.3. вносити пропозиції до порядку денного засідання Громадської ради, засідання комітетів та інших постійних і тимчасових робочих органів, до складу яких він входить;

6.1.4. входити до складу не більше двох комітетів Громадської ради одночасно;

6.1.5. ініціювати залучення фахівців Служби та інших експертів і консультантів для участі у засіданнях Громадської ради та її робочих органів;

6.1.6. делегувати повноваження, у т.ч. право голосу іншому члену Громадської ради або іншому представнику інституту громадянського суспільства, який він представляє, за наявності довіреності, засвідченої у встановленому законодавством порядку.

Одна особа може представляти інтереси не більше одного члена Громадської ради;

6.1.7. доступу в установленому порядку до приміщень Служби та її структурних підрозділів;

6.1.8. обирати та бути обраним головою Громадської ради, його заступником; головою або заступником голови Комітету або іншого постійного та/або тимчасового робочого органу;

6.1.9. звертатися із запитами до голови Громадської ради, Правління Громадської ради з питань, що пов’язані з її діяльністю, і отримувати відповідь;

6.1.10.   ініціювати проведення засідання Громадської ради, комітетів та інших робочих органів Громадської ради;

6.1.11.   ініціювати створення робочих груп щодо обговорення актуальних питань;

6.1.12.   припиняти членство у Громадській раді у порядку, встановленому пунктом 4.18 Положення, шляхом подання письмової заяви на ім’я голови Громадської ради;

6.1.13.   у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати письмово власну думку, що долучається до протоколу засідання Громадської ради або її робочих органів, членом яких він є;

6.1.14.   брати участь у нарадах, робочих зустрічах, організованих Службою, з урахуванням специфіки діяльності у відповідних комітетах Громадської ради  та у разі делегування на такі заходи.

 

Розділ VІІ. Обов’язки члена Громадської ради

7.1.        Член Громадської ради зобов’язаний:

7.1.1. брати участь у засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких він є;

7.1.2. входити до складу щонайменше одного з комітетів Громадської ради;

7.1.3. дотримуватися вимог цього Положення;

7.1.4. брати участь в обговоренні, наданні пропозицій та прийнятті рішень Громадської ради та її робочих органів, членом яких він є;

7.1.5. організовувати публічні обговорення проектів нормативно-правових актів, пропозицій громадськості, які опрацьовуються Громадською радою, з членами інституту громадянського суспільства, який він представляє у Громадській раді;

7.1.6. формувати узагальнену позицію (громадську думку) щодо пропозицій громадськості та оприлюднювати її на сторінках сайту інституту громадянського суспільства, який він представляє, чи у друкованих виданнях.

 

Розділ VIII. Організація діяльності Громадської ради

8.1.   Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

8.2.   Діяльність Громадської ради здійснюється за формами, визначеними у пункті 3.5 Положення.

8.3.   Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер.

8.4.   Обов’язковими для розгляду Службою є рішення Громадської ради або її робочих органів, прийняті:

8.4.1.  на засіданні Громадської ради, оформлені належним чином та офіційно направлені Службі;

8.4.2. на засіданні Правління Громадської ради, оформлені належним чином та офіційно направлені Службі;

8.4.3. на засіданні Комітету Громадської ради, затверджені рішенням Правління або рішенням Громадської ради та офіційно направлені Службі за підписом голови Громадської ради.

8.5.        Рішення, визначені пунктом 8.4 Положення, підлягають обов’язковому розгляду Службою у встановленому чинним законодавством порядку.

8.6.        Рішення Громадської ради оформлюється у вигляді Протоколу засідання Громадської ради та підписується головуючим і секретарем.

8.7.        Діяльність Громадської ради здійснюється відповідно до річних та квартальних планів, що затверджуються рішеннями Громадської ради та її постійних і тимчасових робочих органів.

8.8.        Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

8.9.        Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів та за ініціативою Служби.

Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання Громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання надсилаються голові Громадської ради.

8.10.   Чергові засідання Громадської ради скликаються головою Громадської ради, а у разі його відсутності – заступником голови Громадської ради. З цією метою голова Громадської ради узгоджує з уповноваженим представником Служби дату, час і місце проведення засідання Громадської ради, формує проект порядку денного.

8.11.   Секретар інформує членів Громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення засідання.

8.12.   Повідомлення про проведення засідання Громадської ради, час, місце та порядок денний розміщується на офіційному веб-порталі Служби.

8.13.   Позачергове засідання Громадської ради скликається (проводиться) не пізніше ніж у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до Положення.

8.14.   Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється Правлінням Громадської ради упродовж трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання.

8.15.   Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання Громадської ради не пізніше ніж за сім календарних днів до проведення розміщується на офіційному веб-порталі Служби із зазначенням часу, місця та порядку денного.

8.16.   Протокол засідання Громадської ради веде Секретар.

8.17.   Засідання Громадської ради проводяться відкрито, у них можуть брати участь за умови попередньої реєстрації:

8.17.1.   експерти, залучені до роботи Громадської ради та комітетів за рішенням Правління Громадської ради;

8.17.2.   представники суб’єктів господарювання, непідприємницьких установ та організацій, чиї звернення розглядаються на засіданні Громадської ради;

8.17.3.   представники засобів масової інформації у порядку, визначеному Регламентом Громадської ради;

8.17.4.   представники громадських рад, створених при головних управліннях Служби, представники громадських рад, створених при інших центральних органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

8.17.5.   інші особи за запрошенням голови Громадської ради або Правління;

8.17.6.   експерти та інші особи, залучені до роботи Громадської ради, комітетів, тимчасових робочих органів.

8.18. Залучення експертів відбувається на підставі рішення Правління за поданням голів комітетів або голови Громадської ради.

Для участі у засіданнях Громадської ради, її постійних або тимчасових робочих органів експерти одноразово направляють до Громадської ради такі документи:

а) заяву у довільній формі, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства із зазначенням назви комітетів, в яких експерт бажає брати участь;

б) біографічну довідку експерта із зазначенням контактних даних;

в) копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства.

На підставі поданих заявок секретар та комітети Громадської ради повідомляють експертам про дату та час проведення відповідних засідань та інших публічних заходів, експерти отримують інформаційні матеріали до засідань та інші документи, що надсилаються членам Громадської ради.

8.19. Громадська рада інформує про свою діяльність шляхом розміщення відповідних матеріалів (установчі документи, інформація про керівний склад та робочі органи, протоколи засідань, звіти про прийняті рішення та діяльність, офіційні звернення, пропозиції, експертні висновки тощо) у підрозділі «Громадська рада» розділу «Про службу» офіційного
веб-порталу та в інший прийнятний спосіб.

8.20. Рішення Служби, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом оприлюднення на офіційному веб-порталі Служби або в інший прийнятний спосіб.

 

Розділ ІХ. Створення та організація роботи постійних та тимчасових робочих органів, експертних груп Громадської ради

9.1.   Рішення про створення постійних робочих органів, їх кількість, назви та тематичну спрямованість ухвалюються на засіданні Громадської ради.

9.2.   Створення комітетів відбувається у порядку, встановленому підпунктом 5.6.1 Положення.

9.3.   Рішення про створення тимчасових робочих органів, експертних груп Громадської ради ухвалюються на засіданні Громадської ради або Правління.

9.4.   Тимчасові робочі органи, експертні групи створюються на визначений період часу.

9.5.   До складу постійних та тимчасових робочих органів можуть входити члени Громадської ради за власним бажанням.

9.6.   Зарахування до складу відповідного робочого органу здійснюється на підставі особистої письмової заяви, поданої на ім’я голови Громадської ради, із зазначенням назви робочого органу, до складу якого член Громадської ради бажає бути зарахованим.

9.7.   Окремим рішенням Громадської ради чи Правління до складу таких постійних та/або тимчасових робочих органів з правом дорадчого голосу можуть бути включені представники Служби (за згодою).

9.8.   Основною формою роботи постійних та тимчасових робочих органів, експертних груп є засідання, що проводяться у разі потреби.

9.9.   Засідання постійних та/або тимчасових робочих органів проводяться відкрито.

9.10.    Постійний та/або тимчасовий орган очолює голова, який обирається на засіданні цього органу з членів Громадської ради, які входять до складу цього органу.

9.11.    Члени постійних та/або тимчасових органів можуть обирати заступника голови з числа членів Громадської ради, які входять до складу цього органу. Заступник виконує обов’язки голови робочого органу за умови покладання на нього таких повноважень головою робочого органу.

9.12.   Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності постійного та/або тимчасового органу здійснює секретар, який обирається на засіданні цього органу.

9.13.   Рішення про обрання голови, секретаря постійного та/або тимчасового органу схвалюється на засіданні Громадської ради на підставі письмового протоколу засідання цього постійного або тимчасового органу.

9.14.   Рішення робочих органів Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів, присутніх на засіданні.

 

Розділ Х. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Громадської ради

Створення умов для роботи Громадської ради та проведення її засідань здійснює Служба.

 

 

 

Голова Громадської ради
при ДФС України                                                                      Д.В. Олексієнко

 

До списку