Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

СТАТУТ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ

26.01.2017

"ЗАРЕЄСТРОВАНО"

Міністерством юстиції України

27 березня 2000 року

Свідоцтво № 1376

 

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Другим позачерговим з’їздом Всеукраїнської профспілки працівників органів державної податкової служби 09.12.1999 року

 

ВЗЯТО ДО ВІДОМА

із змінами та доповненнями

04.07.2002 року

03.04.2003 року
31.07.2007 року
07.07.2009 року

 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ВНЕСЕНО Постановами Центральної Ради Всеукраїнської профспілки працівників органів державної податкової служби

№1-15 від 12.03.2002 року

№1-4 від 13.01.2003 року

№3-4 від 31.05.2007 року

№4-1 від 23.04.2009 року

№2-3 від 25.05.2012 року

 

ЗМІНИ ВЗЯТІ ДО ВІДОМА

Державною реєстраційною службою України

 Наказ від 27.08.2012 №1466         

 Наказ від 02.04.2013 №207

 Наказ від 29.08.2013 №499

 Наказ від 16.09.2014 №545

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ВНЕСЕНО

Постановою Центральної Ради

Всеукраїнської профспілки працівників

державних органів доходів і зборів

№1-3 від 20.02.2013 року

№3-4 від 05.07.2013 року

№V/3-2 від 23.07.2014 року

 

 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ВНЕСЕНО

 Постановою Центральної Ради

Всеукраїнської профспілки працівників

органів державної фіскальної служби

№V/10-7 від 15.09.2016 року

 

 

СТАТУТ

 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ

 

 

Код ЄДРПОУ 21685841

 

 

 

 

 

 Київ - 2016

 

 

 

1.Загальні положення

 

1.1. Всеукраїнська професійна спілка працівників органів державної фіскальної служби - це добровільна неприбуткова всеукраїнська громадська організація, створена та зареєстрована у порядку, визначеному законом, що регулює діяльність професійних спілок, яка об’єднує працівників органів державної фіскальної служби, у тому числі, атестованих працівників податкової міліції, інших підприємств, установ та організацій, які визнають Статут цієї Профспілки.

Постановою Центральної Ради Всеукраїнської професійної спілки працівників державних доходів і зборів від23 липня 2014року №V/3-2 змінено назву з „Всеукраїнська професійна спілка працівників державних органів доходів і зборів” на „Всеукраїнська професійна спілка працівників органів державної фіскальної служби”.

Всеукраїнська професійна спілка працівників органів державної фіскальної служби (надалі – Профспілка) діє у відповідності з Конституцією і законом України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, Кодексу законів про працю України, іншими нормативно – правовими актами, прийнятими відповідно до них, загальноприйнятими нормами і принципами міжнародного права профспілкового руху та цим Статутом.

Статут Профспілки є єдиним для усіх організаційних ланок Профспілки.

1.2. Діяльність Профспілки будується на принципах законності та гласності. Інформація щодо її статутних і програмних документів є загальнодоступною.

1.3. Профспілка не підпорядкована, непідзвітна і не підлягає контролю та втручанню з боку державних органів влади і управління, господарських, релігійних організацій, політичних партій та інших громадських організацій.

Профспілка будує свої взаємовідносини з органами державної влади і управління, громадськими організаціями на основі рівноправного партнерства, діалогу, співробітництва з питань забезпечення прав, інтересів, гарантій своїх членів в рамках чинного законодавства.

У виборних органах Профспілки та їх апараті не допускається створення і діяльність структур політичних партій.

1.4. Профспілка має статус всеукраїнської. Організації Профспілки діють у територіальних органах Державної фіскальної служби України, її структурних підрозділах у всіх адміністративно-територіальних одиницях України.

1.5. Повна назва Профспілки – Всеукраїнська професійна спілка працівників органів державної фіскальної служби.

1.6. Скорочені назви – Всеукраїнська профспілка працівників органів державної фіскальної служби, ВПСП ОДФС.

1.7. Місцезнаходження (юридична адреса) виборних органів Профспілки:

Центральна Рада Профспілки:04053, м. Київ, провулок Киянівський, 2.

республіканська в АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські Ради Профспілки, профкоми первинних профспілкових організацій працівників територіальних органів Державної фіскальної служби України, інших підприємств, установ та організацій, які входять до складу Профспілки – за адресами своїх місцезнаходжень.

1.8. Профспілка, її первинні, республіканська в АР Крим, обласні, міські організації Профспілки мають єдину символіку, статус юридичних осіб, які здійснюють свої повноваження через виборні колегіальні органи (профкоми, Ради), профспілкових представників; мають самостійний баланс, рахунки у банківських установах, печатки та штампи, зразки яких затверджуються вищестоящим профспілковим органом.

Символіка реєструється у порядку відповідно до чинного законодавства України.

1.9. Первинні організації Профспілки, республіканська в АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські організації Профспілки, Всеукраїнська профспілка працівників органів державної фіскальної служби самостійно відповідають за своїми

зобов’язаннями і не несуть відповідальності за інші організації Профспілки перед третіми особами.

1.10. Право власності та незалежність фінансової діяльності Профспілки гарантується законодавством України. Майно Профспілки без її згоди може бути відчуженим лише на підставі судового рішення.

1.11. Профспілка має право створювати з іншими профспілками об’єднання (асоціації, ради, конфедерації тощо) з метою виконання спільних завдань, входити до об’єднань та вільно виходити з них, а також взаємодіяти з іншими профспілками, об’єднаннями профспілок на законних засадах, укладати з ними передбачені чинним законодавством України договори і угоди.

1.12. Профспілка відповідно до своїх статутних цілей і завдань має право вступати до міжнародних профспілкових та інших міжнародних організацій і об’єднань, які представляють інтереси працівників, брати участь у їх діяльності, співпрацювати з профспілками інших країн. 

 

2. ета та завдання Профспілки

 

Метою створення Профспілки є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки, провадження відповідно до чинного законодавства оздоровчої роботи.

2.1. Профспілка, її організації здійснюють представництво і захист прав та інтересів членів Профспілки з урахуванням їхніх професійних, вікових особливостей та гендерної належності.

2.2. Для реалізації своєї мети і завдань профспілка через свої виборні органи:

2.2.1. здійснює організацію оздоровлення та відпочинку членів Профспілки і їх сімей, проводить культурно-масову роботу, взаємодіє з іншими організаціями в питаннях розвитку санаторно-курортного лікування, дитячого оздоровлення та відпочинку, закладів культури, відпочинку, туризму, масової фізкультури і спорту;

2.2.2. здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства та інших нормативних актів про працю, її оплату, охорону праці та про житлове забезпечення, сприяє підвищенню рівня соціально-побутового обслуговування членів Профспілки;

2.2.3.бере участь в управлінні державним соціальним страхуванням як представник застрахованих осіб за принципами соціального партнерства;

2.2.4. укладає колективні договори та угоди з адміністрацією відповідних органів, державними, господарськими органами та контролює їх виконання;

2.2.5. сприяє здійсненню конституційних прав кожного члена Профспілки на працю, достатній життєвий рівень на основі справедливої оплати праці та його підвищення з урахуванням інфляційних процесів і рівня вартості життя;

2.2.6. з метою реалізації статутних завдань може здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, організацій із статусом юридичної особи, формує відповідні фонди, кредитні спілки;

2.2.7. направляє до органів державної влади і управління вимоги, пропозиції щодо прийняття змін або скасування законів і нормативних актів, які обмежують права та інтереси членів Профспілки; бере участь у розробленні та здійсненні державної політики в галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту та житлово-побутового забезпечення.

Вносить пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади та місцевого самоврядування про прийняття або внесення змін до законів і інших нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери; бере участь

у розгляді органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також роботодавцями, їх об’єднаннями, іншими об’єднаннями громадян своїх пропозицій.

2.2.8. бере участь у розробці планів соціального розвитку трудових колективів;

2.2.9. здійснює громадський контроль за створенням безпечних умов праці, забезпеченням належного службового побуту працюючих, усунення екологічно шкідливих, небезпечних факторів, які впливають на здоров’я людей і навколишнє середовище, дотриманням правил і норм виробничої санітарії і техніки безпеки, погоджує відомчі правила і норми охорони праці;

2.2.10.надає членам Профспілки консультації з трудових, соціально-економічних, житлових питань;

2.2.11. надає членам Профспілки матеріальну, благодійну допомогу;

2.2.12.бере участь у впровадженні гендерної рівності.

2.2.13. здійснює представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки у питаннях реалізації членами Профспілки конституційного права на звернення з приводу захисту своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також міжнародних судових установ у порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.

Якщо міжнародними договорами, угодами, конвенціями, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, передбачено більш високий рівень гарантій щодо забезпечення діяльності профспілок, то застосовуються норми міжнародного договору або угоди. 

 

3. Умови і порядок прийняття у члени Профспілки

 

3.1. Членом Профспілки може бути кожний працюючий в органах державної фіскальної служби, який визнає Статут та сплачує членські внески.

Профспілка відкрита для вступу до неї працівників інших підприємств, установ і організацій, які визнають Статут цієї Профспілки та сплачують членські внески.

3.2. Членство у профспілці є добровільним. Прийом у члени Профспілки здійснюється в індивідуальному порядку за особистою заявою того, хто вступає, оформлюється рішенням зборів або профспілкового комітету первинної організації Профспілки. Члени Профспілки перебувають на обліку в профспілковій організації за місцем роботи.

3.3. Право на членство у Профспілці зберігається за умови сплати членських внесків за:

особами, які припинили роботу в зв’язку з вихованням дітей до 6 років;

особами, які за станом здоров’я або віком припинили роботу у зв’язку з виходом на пенсію;

особами, які звільнені з роботи у зв’язку із скороченням штатів, припиненням підприємства, установи, організації, на період збереження за ними середньомісячного заробітку;

3.4. Членство у профспілці не припиняється у разі внесення змін до назви первинної організації Профспілки, її реорганізації. 

 

4. Права та обов’язки членів Профспілки. Умови, порядок та підстави виключення з членів Профспілки

 

4.1. Член Профспілки має право:

4.1.1. обирати і бути обраним у профспілкові органи всіх рівнів, висувати свою кандидатуру для обрання в керівні профспілкові органи та на посади їх керівників.

Роботодавці не можуть бути членами виборних органів Профспілки будь-якого рівня;

4.1.2. вільно обговорювати на профспілкових зборах, конференціях, з’їздах, засіданнях профспілкових органів, у засобах масової інформації всі питання роботи

Профспілки, вносити пропозиції, критикувати, висловлювати і відстоювати свою думку, брати участь у виробленні рішень;

4.1.3. особисто брати участь у зборах, конференціях, з’їздах, засіданнях органів Профспілки, коли розглядається питання про його діяльність;

4.1.4. звертатися до профспілкових органів із заявами та пропозиціями, вимагати від них відповідей і роз’яснень по суті своїх звернень;

4.1.5. звертатися і одержувати в профспілкових органах консультацію щодо трудових, соціальних, житлових прав та свобод, а також допомогу з питань соціальних, трудових прав та інтересів, включаючи їх представництво і захист трудових та соціально-економічних прав та інтересів в суді, органах державної влади і управління;

4.1.6. отримувати інформацію про роботу профспілкової організації і використання профспілкових коштів;

4.1.7. одержувати путівки для себе і членів сім’ї на санаторно-курортне лікування та відпочинок в оздоровницях Профспілки, відомчих та інших оздоровницях, санаторіях-профілакторіях, базах відпочинку та літніх таборах відпочинку, матеріальну допомогу із коштів Профспілки, виходячи із можливостей Профспілки, користуватися установами культури, спортивними спорудами Профспілки, бути членом ради взаємодопомоги при профспілковому органі;

4.1.8. брати участь в акціях, що проводить Профспілка, в межах чинного законодавства;

4.1.9. вийти з Профспілки за особистою заявою. 

4.2. Обов’язки членів Профспілки:

4.2.1. визнавати і виконувати вимоги Статуту Профспілки;

4.2.2. своєчасно сплачувати членські внески;

4.2.3. брати участь у роботі профспілкової організації;

4.2.4. виконувати рішення профспілкових органів;

4.2.5. не допускати дій, що шкодять профспілковій організації, перешкоджають досягненню мети і завдань Профспілки.

4.3. За порушення вимог Статуту до членів Профспілки можуть застосовуватися заходи громадського впливу у вигляді зауваження, виключення з членів Профспілки у крайніх випадках. 

Про застосування до члена Профспілки заходів громадського впливу вищестоящим профспілковим органом повідомляється відповідна первинна профспілкова організація. 

4.4. Умови, порядок та підстави виключення з членів Профспілки

4.4.1. Членство у Профспілці припиняється за наступних умов:

призначення покарання у виді позбавлення волі;

виїзду на постійне місце проживання за межі країни;

при переході на роботу в організацію, що не належить до Профспілки, за умови несплати членських внесків протягом трьох місяців;

за власним бажанням;

виключення з Профспілки.

4.4.2. Підставами виключення з членів Профспілки є:

обвинувальний вирок суду, який набрав законної сили;

несплата членських внесків без поважних причин більше трьох місяців, яка підтверджена довідкою комісії, створеної профкомом первинної організації Профспілки.

4.4.3. Виключення з членів Профспілки здійснюється рішенням зборів членів Профспілки або профспілкових комітетів первинної організації Профспілки чи іншим виборним органом.

4.4.4. У випадку виключення з Профспілки, здійсненого вищестоящим профспілковим органом, про це інформується первинна організація, де працює або навчається член Профспілки.

4.4.5. Особа, яка вибула або виключена з Профспілки та члени її сім’ї втрачають право на захист Профспілки, користування майном та коштами Профспілки (у тому числі,  придбання путівок у санаторії за цінами, встановленими для членів Профспілки).

Сума сплачених ним членських внесків не повертається.

 

 

5. Сфери діяльності Профспілки

 

Профспілка є галузевою. Організації Профспілки діють у Державній фіскальній службі України (далі – ДФС), її територіальних органах, структурних підрозділах, на підприємствах, установах та організаціях, які входять до сфери управління ДФС, галузевих навчальних закладах.

 

 

6. Організаційна структура Профспілки, повноваження її організаційних ланок та керівних органів, порядок формування їх складу

 

Організаційними ланками Профспілки є:

первинні профспілкові організації;

обласні профспілкові організації;

Київська та Севастопольська міські організації профспілки;

республіканська в АР Крим організація Профспілки. 

6.1. Первинна профспілкова організація Профспілки

Основою Профспілки є первинні профспілкові організації Профспілки (далі – первинні організації Профспілки) - добровільні об’єднання членів Профспілки, які працюють, як правило, в одному підприємстві, установі чи організації (у ДФС, її територіальному органі, структурному підрозділі, на підприємстві, установі, організації, які входять до сфери управління ДФС, галузевому навчальному закладі, інших організаціях) та об’єднують трьох та більше членів Профспілки.

6.1.1. Якщо у трудовому колективі є менше, ніж три члени Профспілки, їх включають за галузевим принципом до складу первинної профспілкової організації  працівників територіального органу ДФС, її структурного підрозділу згідно з рішенням профкому цієї первинної організації Профспілки.

6.1.2. У первинній організації Профспілки згідно з рішенням її зборів або конференції можуть створюватися профспілкові групи за виробничим або професійним принципом.

6.1.3. Первинна організація Профспілки у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, Кодексу законів про працю України, іншими нормативно – правовими актами, прийнятими відповідно до них, цим Статутом, рішеннями виборних профспілкових органів.

6.1.4. Первинна організація Профспілки незалежна у своїй діяльності від роботодавців, органів державної влади й місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій, їм не підзвітна та не підконтрольна;

6.1.5. Первинна організація Профспілки будує відносини з роботодавцями, органами державної влади й місцевого самоврядування, політичними партіями, іншими громадськими організаціями на основі принципів соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, дотримання норм законодавства та договорів.

6.1.6. Первинна організація Профспілки самостійно організовує свою роботу, з метою представництва й захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки, визначає напрями своєї діяльності, виходячи з повноважень, передбачених законодавством України, статутних завдань Профспілки, рішень вищих за підпорядкуванням профспілкових органів.

У питаннях колективних інтересів здійснює представництво та захист інтересів працівників підприємства, установи, організації незалежно від їх членства в профспілці.

У питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх членів Профспілки первинна профспілкова організація здійснює представництво і захист у порядку, передбаченому чиним законодавством і статутом Профспілки.

6.1.7. Первинна організація Профспілки вважається створеною, якщо її члени прийняли рішення про створення первинної організації Профспілки та повідомили республіканську в АР Крим, обласну, Київську та Севастопольську міську організації Профспілки або Центральну Раду про своє приєднання до Профспілки, в основу діяльності якої покладено цей Статут.

6.1.8. Республіканська в АР Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська організації Профспілки або Центральна Рада розглядають питання про її входження до складу Профспілки. 

6.2. Збори (конференції) первинних організацій Профспілки

Вищим органом первинної організації Профспілки є Збори членів Профспілки або конференція (при кількісному складі більше 200 членів Профспілки), які вирішують усі питання діяльності первинної організації Профспілки, за виключенням тих, що делеговані профкому чи вищестоящій організації Профспілки.

6.2.1. Збори (конференція) скликаються у міру необхідності, але не менше одного разу на рік профкомом відповідної первинної організації Профспілки або на вимогу третини  від кількості членів Профспілки даної організації Профспілки.

Рішення про їх скликання, проект порядку денного приймається профкомом, про що оголошується ним не пізніше, ніж за 14 днів до проведення зборів (конференції).

6.2.2. Збори (конференція) вважаються такими, що відбулися, при наявності двох третин від кількості членів первинної організації Профспілки (делегатів).

6.2.3. Рішення на зборах (конференції) приймаються простою більшістю голосів присутніх на зборах (конференції).

6.2.4. Протокол зборів (конференції) підписується головуючим та секретарем зборів (конференції), які обираються на засіданні зборів (конференції).

6.2.5. Звітно-виборні збори (конференція) скликаються профкомом один раз на 2 роки. 

Рішення про їх скликання, проект порядку денного приймається профкомом, про що оголошується ним не пізніше, ніж за 14 днів до проведення зборів (конференції).

6.2.6. Форма роботи Зборів (конференції) – засідання (пленарні засідання). 

6.3. Компетенція Зборів (конференції) первинних організацій Профспілки:

6.3.1. визначення пріоритетних напрямків своєї діяльності, вирішення питання власної структури;

6.3.2. формування і затвердження кошторису витрат первинної організації Профспілки та контроль за його виконанням;

6.3.3. обрання складу профспілкового комітету (профкому) та голови профкому;

6.3.4. обрання складу ревізійної комісії;

6.3.5. заслуховування звіту виборних органів з усіх напрямків їхньої діяльності;

6.3.6. прийняття рішень щодо членства у первинної організації Профспілки (прийом у члени, виключення із членів);

6.3.7. накладення стягнень на членів Профспілки з підстав, передбачених цим Статутом;

6.3.8. делегування своїх представників до складу виборних профспілкових органів вищого рівня з правом їх відкликання і заміни;

6.3.9. делегування своїх представників на конференцію (з’їзд) вищестоящої профспілкової організації;

6.3.10. прийняття рішення про вихід первинної організації Профспілки зі складу Профспілки;

6.3.11. прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію (саморозпуск) первинної організації Профспілки;

6.3.12. прийняття рішення з інших питань, що стосуються діяльності первинної організації Профспілки.

6.3.13. прийняття рішення про безоплатну передачу майна та коштів, що належать первинній профспілковій організації, іншій профспілковій організації будь - якого рівня, але виключно у межах Профспілки. 

6.4. Профспілковий комітет первинної організації Профспілки

Для проведення поточної роботи у період між звітно-виборними зборами (конференціями) членів первинної організації Профспілки обирається профспілковий комітет (надалі – профком), який є виборним виконавчим органом первинної організації Профспілки.

6.4.1.  Профком обирається строком на 2 роки.

6.4.2.  Гарантії діяльності профкому встановлюються законодавством, цим Статутом, галузевою угодою та колективним договором.

6.4.3. Засідання профкому проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

6.4.4. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин членів профкому.

6.4.5. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів з правом голосу. Форму голосування визначає профком. 

6.5. Компетенція профкому:

6.5.1.  представництво і захист прав та законних інтересів членів Профспілки в галузі праці, побуту, культури в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях, проводить переговори і укладає з адміністрацією колективний договір, забезпечує і контролює його  виконання;

6.5.2. обрання голови та членів профкому в період між звітно-виборними зборами (конференціями) у разі дострокового припинення повноважень голови та членів профкому;

6.5.3. керівництво поточною роботою організації Профспілки;

6.5.4. розпорядження коштами та майном первинної організації Профспілки, згідно з затвердженим зборами кошторисом;

6.5.5. затвердження штатного розпису та посадових окладів, конкретних розмірів винагороди членам Профспілки за підсумками роботи за рік, активну участь у заходах Профспілки;

6.5.6. делегування частини своїх прав і обов’язків голові профкому з обов’язковим подальшим затвердженням прийнятих ним рішень;

6.5.7. скликання зборів (конференції) членів первинної організації Профспілки;

6.5.8. ведення попередніх переговорів про умови колективного договору з адміністрацією або уповноваженим нею органом;

6.5.9. звітування про виконання умов колективного договору на зборах;

6.5.10. прийняття рішень щодо членства у первинної організації Профспілки (прийом у члени, виключення із членів);

6.5.11. накладення стягнення на членів первинної організації Профспілки;

6.5.12. виконання інших обов’язків, покладених законодавством на виборний орган організації Профспілки на підприємстві, в установі, організації;

6.5.13. профком діє під керівництвом голови профкому.

6.5.14.  виконує постанови профспілкових зборів (конференцій), рішення вищих за підпорядкуванням профспілкових органів. 

6.6. Голова профкому: порядок обрання та припинення повноважень

6.6.1. голова профкому обирається на звітно-виборних зборах первинної організації Профспілки на строк повноважень профкому та стає членом профкому.

6.6.2.  у період між звітно-виборними зборами (конференціями) у разі дострокового припинення повноважень голови профкому, він може бути обраний рішенням профкому з числа його членів на строк повноважень профкому.

6.6.3. повноваження голови профкому припиняються у випадку:

подання заяви про складення із себе відповідних повноважень;

закінчення строку повноважень очолюваного ним профкому;

припинення трудових відносин на відповідному підприємстві, в установі чи організації;

втрата членства у Профспілці. 

6.7. Компетенція голови профкому:

6.7.1. у межах наданих йому повноважень представництво інтересів первинної організації Профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування, в об’єднаннях громадян, у відносинах з підприємствами, установами та організаціями, іншими профспілковими організаціями та у відносинах з адміністрацією;

6.7.2. забезпечення виконання рішень вищестоящих профспілкових органів;

6.7.3. ведення засідання (пленарних засідань) Зборів (конференцій) (у разі його відсутності ці обов’язки виконує заступник голови профкому або один із членів профкому);

6.7.4. прийняття рішень з питань діяльності первинної організації Профспілки, які не є виключно компетенцією Зборів (конференцій);

6.7.5. скликання та ведення засідань профкому, організація підготовки необхідних матеріалів на розгляд Зборів (конференцій);

6.7.6. підготовка звіту про проведену роботу на розгляд Зборів (конференцій);

6.7.7. розпорядження коштами первинної організації Профспілки в межах асигнувань, передбачених кошторисом відповідної первинної організації Профспілки або виділених у його розпорядження рішенням вищестоящих органів Профспілки;

6.7.8. виконання інших обов’язків, делегованих йому іншими органами Профспілки, у тому числі, профкомом, за виключенням питань, які згідно із законодавством та цим статутом можуть вирішуватись лише колегіально. 

6.8. Республіканська в АР Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська організації Профспілки

Первинні організації Профспілки об’єднуються в республіканську в АР Крим, обласну, Київську та Севастопольську міську організації Профспілки, можуть утворювати об’єднання первинних організацій Профспілки зі статусом первинної або обласної організації в залежності від сфери діяльності.

6.8.1. Республіканська в АР Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська організації Профспілки у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, Кодексу законів про працю України, іншими нормативно – правовими актами, прийнятими відповідно до них, цим Статутом, рішеннями виборних профспілкових органів.

6.8.2. Республіканська в АР Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська організації Профспілки незалежні у своїй діяльності від роботодавців, органів державної влади й місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій, їм не підзвітні та не підконтрольні.

6.8.3. Республіканська в АР Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська організації Профспілки будують відносини з роботодавцями, органами державної влади й місцевого самоврядування, політичними партіями, іншими громадськими організаціями на основі принципів соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, дотримання норм законодавства та договорів.

6.8.4. Республіканська в АР Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська організації Профспілки самостійно організовують свою роботу, з метою представництва й захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки, визначають напрями своєї діяльності, виходячи з повноважень, передбачених законодавством України, статутних завдань Профспілки, рішень вищих за підпорядкуванням профспілкових органів. 

6.9. Конференція членів Профспілки республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організації Профспілки

Вищим органом республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організації Профспілки є Конференція членів Профспілки республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організації Профспілки (надалі – конференція).

6.9.1. Конференція вирішує всі питання діяльності республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організації Профспілки, та скликається у разі необхідності відповідною Радою республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організації Профспілки або на вимогу не менше третини від кількості членів відповідної організації Профспілки не рідше одного разу на 5 років.

6.9.2. Рішення про скликання конференції, норму представництва, дату проведення, проект порядку денного приймається на засіданні Ради, про що оголошується нею не пізніше, ніж за 30 днів до проведення конференції.

6.9.3. Форма роботи конференції – засідання (пленарні засідання).

Засідання конференції вважається правомочним, якщо в її роботі беруть участь не менше двох третин делегатів (повноважних представників від первинних організацій Профспілки).

6.9.4. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів з правом голосу. Форму голосування визначає Конференція.

6.9.5. Протокол конференції підписується головуючим та секретарем конференції, які обираються на її засіданні.

6.9.6. На конференції республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організації Профспілки можуть бути присутні всі члени відповідної організації Профспілки або делегати з відповідними повноваженнями щодо кількості переданих їм голосів. 

6.10. Компетенція конференції:

6.10.1. створення, реорганізація чи ліквідація (саморозпуск) республіканської в   АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організації Профспілки;

6.10.2. заслуховування звіту про роботу відповідної Ради, ревізійної комісії;

6.10.3. розпорядження коштами, іншим майном республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організації Профспілки, з делегуванням цих повноважень Раді республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організацій Профспілки на період між конференціями;

6.10.4. передача частини повноважень відповідній Раді чи іншому профспілковому органу;

6.10.5. обрання делегатів на з’їзд Профспілки;

6.10.6. обрання складу Ради республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організації Профспілки, її Президії;

6.10.7. обрання Ревізійної комісії республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організації Профспілки, визначення її повноважень та заслуховування звітів про її роботу;

6.10.8. обрання голови Ради республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організації Профспілки;

6.10.9. вирішення інших питань віднесених законодавством, цим статутом, рішенням вищестоящих профспілкових органів до відання відповідної організації Профспілки. 

6.11. Рада республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організації Профспілки

6.11.1. Рада республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організації Профспілки обирається на конференції республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організацій Профспілки, є керівним виборним органом відповідної організації Профспілки у період між конференціями.

6.11.2. Республіканська в АР Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська Ради Профспілки обираються терміном на 5 років.

6.11.3. Рада республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організації Профспілки діє під керівництвом голови Ради.

6.11.4. Засідання Ради скликається Президією по мірі необхідності, але не рідше як два рази на рік.

6.11.5. Рішення про скликання засідання Ради, дату і місце проведення, проект порядку денного приймається Президією не пізніше, ніж за 30 днів до дня проведення;

6.11.6. Засідання Ради вважається правомочним, якщо в її роботі беруть участь не менше двох третин членів Ради.

6.11.7. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів з правом голосу. Форму голосування визначає Рада.

6.11.8. Протокол засідання Ради підписується головою Ради та секретарем.

6.11.9. Гарантії діяльності Ради республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організації Профспілки регулюються галузевою угодою, колективним договором, цим Статутом та чинним законодавством.

6.11.10. Повноваження членів Ради припиняються у випадку:

подання заяви про складення із себе відповідних повноважень;

обрання нового голови профкому відповідної первинної профспілкової організації згідно зі Статутом;

закінчення строку повноважень Ради;

припинення трудових відносин на відповідному підприємстві, в установі чи організації;

втрата членства у Профспілці. 

6.12. Компетенція Ради республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організації Профспілки:

6.12.1. представництво і захист прав та інтересів членів Профспілки, первинних організацій у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування і громадськими організаціями;

6.12.2. скликання конференції республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організації Профспілки;

6.12.3. забезпечення виконання рішень конференції, прийнятих в межах її компетенції;

6.12.4. надання практичної допомоги і підтримання первинних організацій при виконанні ними своїх функцій;

6.12.5. визначення конкретних шляхів реалізації пріоритетних напрямів діяльності з урахуванням цілей і завдань, які стоять перед організацією Профспілки, керуючись рішеннями конференції, постановами органів Профспілки вищого рівня;

6.12.6. обрання нових членів Ради республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організації Профспілки, її Президії в період між конференціями у разі дострокового припинення повноважень членів  Ради та Президії;

6.12.7. виведення зі складу членів Ради республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організації Профспілки, Президії у випадку припинення їх повноважень в період між конференціями;

6.12.8. обрання голови Ради та його заступників в період між конференціями, у разі дострокового припинення повноважень голови Ради та його заступників;

6.12.9. здійснення громадського контролю за забезпеченням зайнятості, організацією та охороною праці, заробітної плати, дотриманням трудового і житлового законодавства, поліпшенням умов праці і побуту працівників;

6.12.10. здійснення необхідної господарської та фінансової діяльності шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ, організацій із статусом юридичної особи, формування відповідних фондів, кредитних спілок;

6.12.11. реорганізація, ліквідація підприємств, установ, організацій, одним із засновників (учасників) якого є республіканська, обласна, міська організації Профспілки, внесення змін і доповнень до статутів таких підприємств, установ, організацій.

6.12.12. організація виконання бюджету організації Профспілки;

6.12.13. прийняття рішення про надання путівок в оздоровчі заклади з частковою оплатою за рахунок коштів відповідної організації Профспілки, у межах затвердженого кошторису;

6.12.14. розпорядження коштами республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організацій Профспілки, що належить їй на праві власності;

6.12.15. розпорядження майном (нерухомістю та транспортними засобами) республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організації Профспілки;

6.12.16. вирішення інших питань, що делеговані їй рішенням конференції чи іншим вищестоящим органом Профспілки;

6.12.17. може делегувати частину своїх повноважень, необхідних для ведення поточної роботи Президії та голові відповідної Ради;

6.12.18. може утворювати комісії, підзвітні їм, вносити зміни до їх складу, а також, при необхідності, скасовувати рішення щодо раніше створених комісій.

6.12.19. прийняття рішення про входження до складу Республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організацій Профспілки первинних організацій Профспілки інших підприємств, організацій, установ.

6.12.20. прийняття рішення про безоплатну передачу майна та коштів, що належать обласній (міській) організації Профспілки, іншій профспілковій організації будь - якого рівня, але виключно у межах Профспілки. 

6.13. Президія Ради республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організацій Профспілки

6.13.1. Президія Ради республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організацій Профспілки обирається конференцією або Радою республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організацій Профспілки у період між Конференціями зі складу членів Ради та є виборним виконавчим органом, який займається вирішенням поточних питань діяльності республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організацій Профспілки у межах компетенції, визначеної Статутом.

6.13.2. Підзвітна Раді Профспілки;

6.13.3. До її складу входять за посадою голова Ради республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організацій Профспілки, його заступники.

6.13.4. Втрата членства у Раді є підставою для виведення зі складу Президії. 

6.14. Компетенція Президії Ради республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організації Профспілки:

6.14.1. організація виконання рішень конференції республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організації Профспілки, відповідної Ради республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організацій Профспілки і контролює виконання відповідного профспілкового бюджету;

участь у розробці положень з питань організації соціального захисту працівників органів державної фіскальної служби (умов праці, заробітної плати, поліпшення житлових умов, соціального забезпечення);

6.14.2. прийняття рішення про здійснення видавничої діяльності;

6.14.3. може делегувати окремі права і обов’язки голові Ради Профспілки з подальшим затвердженням його рішень;

6.14.4. скликання засідання Ради республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організацій Профспілки;

6.14.5. координація роботи профспілкових органів, комісій та інших формувань;

6.14.6. затвердження переліку інформаційних і статистичних матеріалів, необхідних для аналізу діяльності республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організацій Профспілки;

6.14.7. організація навчання профспілкових кадрів і активу, надання практичної допомоги первинним організаціям Профспілки, розповсюдження передового досвіду роботи;

6.14.8. щорічне подання звіту про стан справ у республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організацій Профспілки на засідання Ради республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організації Профспілки;

6.14.9. розпорядження коштами республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організацій Профспілки у межах асигнувань, передбачених бюджетом та кошторисом;

6.14.10. розпорядження майном (нерухомістю та транспортними засобами) республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організацій Профспілки.

6.14.11. Форма роботи Президії – засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал.

6.14.12. Засідання Президії республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організацій Профспілки скликаються головою Ради республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організації Профспілки.

6.14.13. Засідання вважається правомірним, якщо у ньому бере участь більше ніж половина членів Президії.

6.14.14. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів з правом голосу. Форму голосування визначає Президія. 

6.15. Голова Ради республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організації Профспілки: порядок обрання та припинення повноважень

6.15.1. Голова Ради обирається конференцією строком на 5 років, а в період між конференціями, у випадку дострокового складання ним своїх повноважень - Радою республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських організацій Профспілки на термін повноважень цієї Ради.

6.15.2. Голова Ради обирається до складу Центральної Ради як представник республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організації Профспілки.

6.15.3. Повноваження голови Ради припиняються у випадку:

подання заяви про складення із себе відповідних повноважень;

закінчення строку повноважень очолюваної ним Ради;

втрата членства у Профспілці. 

6.16. Компетенція голови Ради республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організації Профспілки:

6.16.1. організація і забезпечення виконання рішень конференції та Ради республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організацій Профспілки, а також рішень прийнятих вищестоящими органами Профспілки;

6.16.2. представництво інтересів Профспілки в органах державної влади, управління, об’єднаннях роботодавців та інших підприємствах, установах та організаціях, проводить з ними консультації, звертається до них щодо питань соціально-економічного та правового захисту членів Профспілки;

6.16.3. головування на засіданнях конференції, Ради республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організацій Профспілки, її Президії, підписання їх рішень (у разі його відсутності ці обов’язки виконує заступник голови або один із членів Ради, якого обирають головуючим на засіданні);

6.16.4. координація роботи постійних і тимчасових комісій, внесення на їх розгляд пропозицій щодо вивчення проблем і розробки рекомендацій з питань їх роботи;

6.16.5. скликання засідання Президії Ради республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організацій Профспілки;

6.16.6. організація підготовки засідань Ради та її Президії, забезпечення своєчасного доведення до організаційних ланок постанов Ради, організація контролю за їх виконанням;

6.16.7. розпорядження коштами Профспілки в межах асигнувань,передбачених бюджетом та кошторисом; розпорядження майном (крім нерухомості та транспортних засобів);

6.16.8. укладення трудових договорів (контрактів) з керівниками підприємств, засновником яких виступає республіканська в АР Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська організації Профспілки; приймає інші рішення, що стосуються діяльності таких підприємств;

6.16.9.  організація роботи апарату Ради;

6.16.10. розпорядження кредитами, має право підпису фінансових банківських та інших документів;

6.16.11. забезпечення гласності в роботі Ради, її Президії, комісій;

6.16.12. розподіл обов’язків між своїми заступниками;

6.16.13. має право виступати від імені республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організації Профспілки без довіреності та представляти її в різних державних та судових органах, укладати від імені Профспілки угоди та видавати в межах своєї компетенції накази і розпорядження стосовно господарської діяльності республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської організації Профспілки.

6.16.14. Заступники голови обираються з числа членів відповідних Рад на їх засіданнях і є членами Президії за посадою.

6.16.15. Республіканська в АР Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська  організації Профспілки, а також інші профспілкові організації об’єднуються у Всеукраїнську професійну спілку працівників органів державної фіскальної служби. 

6.17. З’їзд Профспілки

Вищим органом Профспілки є з’їзд.

6.17.1. З’їзд скликається Центральною Радою Профспілки  один раз на п’ять років.

6.17.2. Рішення про скликання з’їзду, норму представництва делегатів і проект порядку денного з’їзду приймається Центральною Радою не пізніше, ніж за 60 днів до з’їзду.

6.17.3. З’їзд вважається правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менше двох третин обраних делегатів.

6.17.4. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на з’їзді делегатів. Форму голосування визначає  з’їзд.          

6.17.5. Позачерговий з’їзд скликається Центральною Радою ініціативно або на вимогу профспілкових організацій працівників територіальних органів ДФС, інших підприємств, установ та організацій, що входять до складу Профспілки, які представляють не менше  третини членів Профспілки. 

6.18. Компетенція З’їзду:

6.18.1. заслуховування звіту про діяльність Центральної Ради і ревізійної комісії Центральної Ради;

6.18.2. визначення стратегії і чергових завдань діяльності Профспілки;

6.18.3. затвердження Статуту Профспілки, Положення про мандатну комісію, внесення до них змін та доповнень;

6.18.4. обрання Центральної Ради, ревізійної і мандатної комісій і затвердження повноважень членів Центральної Ради та ревізійної комісії, які обрані за принципом прямого делегування вищими виборними органами профспілкових організацій працівників територіальних органів ДФС, організацій інших підприємств, установ та організацій, що входять до складу Профспілки;

6.18.5. обрання голови Центральної Ради;

6.18.6. заслуховування повідомлень мандатної комісії щодо повноважень членів Центральної Ради, прийняття відповідних рішень;

6.18.7. розгляд будь-яких інших питань профспілкового руху.

6.18.8. З’їзд має право делегувати Центральній Раді окремі повноваження для вирішення питань, що входять до компетенції З’їзду. 

6.19. Центральна Рада

Керівним органом Профспілки у період між З’їздами є Центральна Рада Профспілки, що створюється за принципом прямого представництва від організацій Профспілки.

6.19.1. Центральна Рада, її персональний склад обирається на з’їзді терміном на 5 років, а в період між ними, у випадках дострокового складання окремими членами Центральної Ради своїх повноважень, зміни до її персонального складу вносяться відповідним рішенням Центральної Ради.

6.19.2. Повноваження члена Центральної Ради припиняються у випадку:

подання заяви про складення із себе відповідних повноважень;

закінчення строку повноважень очолюваної ним Ради;

обрання нового голови відповідної Ради згідно зі Статутом;

втрата членства у Профспілці. 

6.20. Компетенція Центральної Ради:

6.20.1. надання практичної допомоги і підтримки первинним організаціям при виконанні ними своїх функцій;

6.20.2. здійснення громадського контролю за забезпеченням зайнятості, організацією та охороною праці, виплатою заробітної плати, дотриманням трудового і житлового законодавства, поліпшенням умов праці і побуту працівників;

6.20.3. представництво і захист прав та інтересів членів Профспілки у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування і громадськими організаціями;

6.20.4. обрання Президії Центральної Ради зі складу Центральної Ради, обраного на з’їзді, визначення кількісного складу Президії Центральної Ради.

6.20.5. обрання нових членів Центральної Ради, Президії Центральної Ради та виведення членів Центральної Ради, Президії Центральної Ради з їх складу в період між з’їздами;

6.20.6. скликання З’їзду Профспілки, забезпечення виконання рішень з’їзду, прийнятих у межах його компетенції;

6.20.7. прийняття рішення про надання путівок в оздоровчі заклади з частковою оплатою за рахунок коштів Профспілки, у межах затвердженого кошторису;

6.20.8. обрання голови Центральної Ради у період між з’їздами у випадках дострокового складання своїх повноважень попереднім головою;

6.20.9. обрання заступників голови Центральної Ради;

6.20.10. здійснення необхідної господарської та фінансової діяльності шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ, організацій, кредитних спілок із статусом юридичної особи, формування відповідних фондів;

6.20.11. реорганізація, ліквідація підприємств, установ, організацій, одним із засновником (учасником) якого є Профспілка, внесення змін і доповнень до статутів таких підприємств, установ, організацій;

6.20.12. внесення та затвердження змін і доповнень до Статуту Профспілки у період між З’їздами;

6.20.13. затвердження бюджету Профспілки, організація його виконання;

6.20.14. розпорядження майном Профспілки (нерухомістю та транспортними засобами);

6.20.15. у разі необхідності створює комісії, підзвітні їй, вносить зміни до їх складу, а також, при необхідності, скасовує рішення щодо раніше створених комісій;

6.20.16. прийняття рішення про вступ Профспілки до об’єднання і організації професійних спілок України, міждержавні і міжнародні профспілкові організації, а також про вихід з них.

6.20.17. прийняття рішення про входження до складу Профспілки профспілкових організацій працівників інших підприємств, організацій; визначення їх статусу у складі Профспілки.

6.20.18. прийняття рішення про вихід профспілкових організацій зі складу Профспілки.

6.20.19. вирішення інших питань, що відносяться до її компетенції за законодавством, цим Статутом чи делегованих їй рішенням з’їзду.

6.20.20. Засідання Центральної Ради скликаються Президією Центральної Ради по мірі необхідності, але не рідше як два рази у рік. Дату і місце засідання Центральної Ради визначає її Президія.

Рішення про скликання засідання Центральної Ради приймається Президією не пізніше, ніж за 30 днів до дня засідання Центральної Ради.

6.20.21. засідання Центральної Ради вважаються правомочними, якщо в їх роботі беруть участь не менше двох третин членів Ради.

Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні її членів з правом голосу за винятком рішень, що стосуються змін та доповнень до Статуту, прийняття яких потребує не менше двох третин голосів членів Ради, присутніх на її засіданні з правом голосу. Форму голосування визначає Центральна Рада. 

6.21. Президія Центральної Ради Профспілки

Президія Центральної Ради Профспілки обирається зі складу Центральної Ради, затвердженого з’їздом, та є постійно діючим виборним виконавчим органом, який займається вирішенням поточних питань діяльності Профспілки.

6.21.1. Підзвітна Центральній Раді.

6.21.2. Кількісний склад Президії визначається Центральною Радою.

6.21.3. До її складу входять за посадою голова Центральної Ради, його заступники.

6.21.4. Втрата членства у Центральній Раді є підставою для виведення зі складу Президії. 

6.22. Компетенція Президії Центральної Ради:

6.22.1. організація виконання рішень З’їзду, Центральної Ради; контроль за виконанням профспілкового бюджету Центральної Ради;

6.22.2. спільно з роботодавцем готує та реалізує програми соціально-економічного розвитку;

6.22.3. бере участь у розробці законодавчих актів, положень з питань організації соціального захисту працівників органів державної фіскальної служби (умов праці, заробітної плати, поліпшення житлових умов, соціального забезпечення);

6.22.4. представництво Профспілки у відносинах з іншими профспілковими об’єднаннями, профспілками іноземних держав;

6.22.5. прийняття рішення про здійснення видавничої діяльності;

6.22.6. може делегувати окремі права і повноваження голові Центральної Ради з подальшим затвердженням його рішень;

6.22.7. прийняття рішення про умови та порядок витрачання коштів Всеукраїнської професійної спілки працівників органів державної фіскальної служби;

6.22.8. скликання засідання Центральної Ради Профспілки;

6.22.9. спрямовування і координація роботи профспілкових органів, комісій та інших органів Профспілки;

6.22.10. затвердження переліку інформаційних і статистичних матеріалів, необхідних для аналізу діяльності Профспілки;

6.22.11. організація навчання профспілкових кадрів і активу, надання практичної допомоги первинним організаціям Профспілки, розповсюдження передового досвіду роботи;

6.22.12. Президія Центральної Ради затверджує кошторис доходів і витрат, штатний розпис, посадові оклади виборних працівників апарату республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської Рад Профспілки;

6.22.13. Президія Центральної Ради затверджує кошторис доходів і витрат, штатний розпис, посадові оклади виборних працівників апарату Центральної Ради.

6.22.14. Президія Центральної Ради приймає рішення про нагородження членів Профспілки відзнаками Всеукраїнської професійної спілки працівників органів державної фіскальної служби:

„Почесна грамота”;

„Знак Пошани”.

6.22.15. Засідання Президії Центральної Ради скликаються головою Центральної Ради по мірі необхідності, але не рідше як чотири рази на рік.

6.22.16. Засідання Президії Центральної Ради вважаються правомочними, якщо в їх роботі беруть участь більше ніж половина членів Президії Центральної Ради.

6.22.17. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів з правом голосу. Форму голосування визначає Президія Центральної Ради. 

6.23. Голова Центральної Ради

6.23.1. Голова Центральної Ради обирається з’їздом  строком на 5 років, а в період між з’їздами, у випадку дострокового складання ним своїх повноважень – Центральною Радою.

6.23.2. Повноваження голови Центральної Ради припиняються у випадку:

подання заяви про складення із себе відповідних повноважень;

закінчення строку повноважень очолюваної ним Центральної Ради;

втрата членства у профспілці; 

6.24. Компетенція Голови Центральної Ради Профспілки:

6.24.1. представництво інтересів Профспілки в органах державної влади, управління, об’єднаннях роботодавців та інших підприємствах, установах та організаціях, проводить з ними консультації, звертається до них щодо питань соціально-економічного та правового захисту членів Профспілки;

6.24.2. головування на засіданнях Центральної Ради, Президії, підписання їх рішень (постанов);

6.24.3. координація роботи постійних і тимчасових комісій, внесення на їх розгляд пропозиції щодо вивчення проблем і розробки рекомендацій з питань їх роботи;

6.24.4. організація підготовки засідань Центральної Ради та її Президії, забезпечення своєчасного доведення до організацій Профспілки постанов Центральної Ради, організація контролю за їх виконанням;

6.24.5. розпорядження коштами Профспілки у межах асигнувань, передбачених бюджетом та кошторисом; розпорядження майном Профспілки (крім нерухомості та транспортних засобів);

6.24.6. організація роботи апарату Центральної Ради;

6.24.7. голова Центральної Ради є розпорядником кредитів, має право підпису фінансових та інших документів;

6.24.8. забезпечення гласності в роботі Центральної Ради, її Президії, комісій.

6.24.9. має право виступати від імені Профспілки без довіреності та представляти її в різних державних та судових органах, укладати від імені Профспілки угоди та видавати в межах своєї компетенції накази і розпорядження стосовно господарської діяльності профспілок, видавати довіреності;

6.24.10. укладення трудових договорів (контрактів) з керівниками підприємств, засновником яких виступає профспілка; приймає інші рішення, що стосуються діяльності таких підприємств;

6.24.11. представництво інтересів Профспілки у здійсненні управління підприємствами, одним із засновників яких є профспілка;

6.24.12. укладення договорів з організаціями, підприємствами з метою поліпшення соціально-побутових умов членів Профспілки. 

 

7.    Порядок і терміни звітності виборних органів Профспілки перед членами Профспілки, контроль за діяльністю виборних органів Профспілки

 

7.1. Профспілкові комітети первинних організацій Профспілки звітують про свою діяльність перед загальними зборами (конференціями) членів Профспілки не рідше одного разу на рік.

7.2. Республіканська в АР Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська Рада Профспілки звітують про свою діяльність на конференціях один раз на 2-5 роки або на засіданнях відповідної Ради в проміжку між конференціями.

7.3. Центральна Рада звітує про свою діяльність на з’їзді Профспілки один раз на 5 років та на засіданнях Центральної Ради Профспілки в проміжках між з’їздами.

7.4. Позачергові звіти виборних органів Профспілки проводяться при достроковому припиненні повноважень цих органів. 

 

8.  Джерела надходження та формування коштів Профспілки і напрями їх використання

 

8.1. Профспілка є юридичною особою. Права й обов’язки Профспілки як юридичної особи реалізуються з’їздом, Центральною Радою, Президією, Головою Центральної Ради, які діють відповідно до законодавства в межах, передбачених цим Статутом.

8.2. Профспілка може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності. Право власності Профспілки виникає на підставі:

придбання майна за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством;

передачі у власність коштів та іншого майна членами Профспілки, органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

8.3. Профспілка має право власності також на майно та кошти, придбані у результаті господарської діяльності створених нею підприємств та організацій, а також на майно та кошти, передані їй безоплатно профспілками будь - якого рівня у межах  Профспілки.

8.4. Кошти Профспілки формуються з членських внесків, додаткових членських внесків, відрахувань роботодавців на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу, перерахувань на статутну діяльність, добровільних пожертвувань, доходів від підприємств, установ, організацій, створених профспілкою, чи за їх участю, безповоротної фінансової допомоги на проведення оздоровчої та культурно-масової роботи, благодійних (добровільних) майнових та грошових внесків і пожертвувань юридичних та фізичних осіб, інших надходжень, що не суперечать чинному законодавству України. 

8.5. Щомісячні членські внески встановлюються у такому розмірі:

для працюючих – у розмірі 1 (одного) відсотка від загального місячного доходу за місцем роботи;

для працюючих пенсіонерів - у розмірі 1 (одного) відсотка від загального місячного доходу за місцем роботи;

для непрацюючих пенсіонерів – у розмірі 0,5 відсотка від розміру пенсії;

для осіб, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку - у розмірі 0,5 відсотка від мінімальної заробітної плати.

8.6.   Розмір додаткових профспілкових внесків визначає сама первинна організація Профспілки.

8.7. Первинні організації Профспілки залишають у себе 50 відсотків членських профспілкових внесків, решту коштів (50%) відраховують до вищестоящих профспілкових органів. Розподіл профспілкових внесків між Центральною Радою, республіканською в АР Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими Радами Профспілки затверджується постановою Центральної Ради і є обов’язковим до виконання для всіх організаційних ланок Профспілки.

Зазначені кошти використовуються на:

створення фонду соціальної допомоги Профспілки;

оздоровлення працівників та членів їх сімей;

утримання апарату Центральної Ради;

утримання апаратів республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської Ради Профспілки.

8.8. Профспілка має повну фінансову незалежність, володіє, користується і розпоряджається майном і грошовими коштами, які їй належать на правах власності. Право розпоряджатися коштами та майном Профспілки належить тільки виборним профспілковим органам, які регулярно звітують перед членами Профспілки за їх раціональне використання. 

8.9. Кошти Профспілки спрямовуються на:

санаторно-лікувальні та оздоровчі заходи;

культурно-масову та спортивну роботу;

надання матеріальної  та благодійної допомоги;

оплату юридичних та інших консультативних послуг;

формування статутного капіталу госпрозрахункових структур, створюваних профспілкою;

утримання виборних органів та штатного апарату Профспілки, а також інші адміністративно-господарські і організаційні витрати;

фінансування відомчих оздоровниць;

фінансування заходів, направлених на поліпшення соціально-побутових умов членів Профспілки, отриманих не за рахунок сплати внесків членами Профспілки;

фінансування заходів, направлених на поліпшення умов праці, задоволення духовних, соціально-побутових потреб членів Профспілки, якщо кошти отримані не за рахунок сплати внесків членами Профспілки.

8.10. Члени Профспілки не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов’язання Профспілки, профспілкових організацій та їх органів, як і профспілка, профспілкові організації і їх органи не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов’язання членів Профспілки.

8.11. Кошти і майно Профспілки, її організаційних ланок використовуються виключно для фінансування видатків на забезпечення діяльності Профспілки, її організацій, та для досягнення статутної мети і завдань за напрямами згідно зі Статутом, обліковою політикою та за кошторисом доходів і витрат, які щорічно затверджуються відповідними комітетами первинних профспілкових організацій, Радами обласних, Київської міської організацій, Центральною Радою Профспілки.

8.12. отримані доходи (прибутки) або їх частина не підлягають розподілу серед засновників, членів Профспілки, працівників (окрім плати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних із ними осіб.                                  

 

9. Порядок здійснення контролю за діяльністю виборних органів Профспілки. Ревізійні комісії в організаційних ланках Профспілки

 

9.1. Фінансовий контроль за коштами Профспілки органами державної влади та місцевого самоврядування не здійснюється.

9.2. Контроль за їх надходженнями та витрачанням здійснюють виключно ревізійні комісії Профспілки (далі – Комісії) відповідного рівня.

9.3. Комісії відповідного рівня обираються на з’їзді, звітно-виборних зборах, конференціях у організаціях Профспілки.

9.4. Кількісний і персональний склад Комісій встановлюється з’їздом Профспілки, звітно - виборними зборами, конференцією організації Профспілки.

9.5. Комісії обираються на той же термін повноважень, що і відповідні керівні органи Профспілки.

9.6. Голова Комісії обирається на з’їзді Профспілки, звітно-виборних конференціях, зборах організацій Профспілки.

9.7. Заступники голів та секретарі Комісій обираються на першому засіданні Комісій.

9.8. Положення про Комісію організації Профспілки, що визначає повноваження Комісії та порядок дій, затверджується на першому засіданні Комісії.

9.9. Ревізійні комісії у своїй діяльності незалежні від виборних керівних органів Профспілки і підзвітні лише тим органам, які їх обрали.

9.10. Ревізійна комісія здійснює контроль за виконанням бюджету відповідної організації Профспілки, витратами і використанням профспілкового майна, перевіряє стан обліку та звітності, а також здійснює контроль за своєчасним розглядом звернень членів Профспілки.

Участь у таких перевірках інших осіб не допускається.

9.11. Засідання ревізійних комісій усіх рівнів проводиться за необхідністю, але не менше одного разу на рік.

9.12. Матеріали ревізії і перевірок оформляються відповідною довідкою, які підписують члени ревізійної комісії, що брали участь у перевірці та розпорядник коштів органу, який ревізується.

9.13. Результати ревізії доповідаються і обговорюються на засіданні керівного органу Профспілки відповідного рівня.

9.14. Члени ревізійних комісій можуть брати участь у роботі виконавчих органів з правом дорадчого голосу.

9.15. Члени виборних керівних та виконавчих органів Профспілки не можуть бути членами Ревізійної комісії.

9.16. Повноваження членів ревізійних комісій усіх рівнів, їх голів припиняються у випадку:

подання заяви про складення із себе відповідних повноважень;

закінчення строків повноважень ревізійної комісії;

втрата членства у профспілці.

9.17. У разі дострокового припинення повноважень членами ревізійних комісій, їх головами, з метою забезпечення діяльності ревізійної комісії, обрання нових членів ревізійної комісії, їх голів може здійснюватись за рішенням керівного виборного органу Профспілки відповідного рівня. 

9.18. Контролюючим органом у первинній організації Профспілки є ревізійна комісія первинній організації Профспілки, яка обирається на звітно-виборних зборах (конференції) з членів первинної організації Профспілки, присутніх на зборах (конференції).

9.18.1. Ревізійна комісія первинної організації Профспілки (далі – Комісія) обирається на термін повноваження профкому первинної організації Профспілки (2 роки).

9.18.2. Кількісний та персональний склад Комісії визначається звітно-виборними зборами (конференцією).

9.18.3. Голова Комісії обирається на звітно-виборних зборах (конференції), заступник голови, секретар – на першому засіданні.

9.18.4. На першому засіданні затверджується положення про Комісію.

У своїй діяльності самостійна, підзвітна виключно Конференції Профспілки.

9.18.5.  Засідання Комісії є правомочним при наявності більше половини її членів.

9.18.6. Повноваження Комісії визначаються цим Статутом та положенням про Комісію.

9.18.7. У своїй діяльності самостійна, підзвітна виключно зборам (конференції) Профспілки.

 9.18.3. Комісія первинної організації Профспілки звітує про свою діяльність на зборах Профспілки один раз на 2 роки та на засіданнях профкому у період між зборами. 

9.19. Контролюючими органами республіканської в АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Профспілки є ревізійні комісії республіканської в АР Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських організацій Профспілки (далі – Комісія) відповідно, які обираються на конференції строком на п’ять років на термін повноважень Ради.

9.19.1. Кількісний та персональний склад Комісії організації Профспілки визначаються звітно-виборною конференцією.

9.19.2. Голова Комісії обирається на звітно - виборній конференції організації Профспілки або на засіданнях Комісії строком на п’ять років.

9.19.3. Комісія на першому засіданні обирає із свого складу заступника голови Комісії та секретаря, затверджує Положення про Комісію.

9.19.4. У своїй діяльності самостійна, підзвітна виключно Конференції Профспілки.

9.19.5. Засідання Комісії є правомочним при наявності більше половини її членів.

9.19.6. Комісія звітує про свою діяльність на звітно-виборній конференції один раз на 5 років та на засіданнях Ради в проміжках між конференціями.

9.19.7. Комісії надають методичну і, на прохання виборчого органу, практичну допомогу ревізійним комісіям первинних організацій Профспілки. 

9.20. Контролюючим органом Профспілки є ревізійна комісія Профспілки

9.20.1. Кількісний та персональний склад ревізійної комісії Профспілки (далі - Комісія), її голова обирається З’їздом строком на п’ять років на термін повноважень Центральної Ради.

До складу Комісій не може бути обраний член Центрального Ради Профспілки, голова відповідного виборного органу організації Профспілки.

9.20.2.  У своїй діяльності самостійна, підзвітна виключно З’їзду Профспілки

9.20.3.  Комісія на першому засіданні обирає зі свого складу заступника голови Комісії та секретаря, затверджує положення про Комісію.

9.20.4.  Засідання Ревізійної комісії є правомочним при наявності більше половини її членів.

9.20.5.  На першому засіданні Комісії затверджується Положення про ревізійну комісію, яке визначає  повноваження та порядок її діяльності.

9.20.6.  Голова, члени Комісії можуть брати участь у роботі Центральної Ради з правом дорадчого голосу, а голова Комісії може брати участь у засіданнях Президії з правом дорадчого голосу.

9.20.7.   Ревізійна комісія Центральної Ради звітує про свою діяльність на з’їзді Профспілки один раз на 5 років та на засіданнях Центральної Ради Профспілки у період між з’їздами.

9.20.8.   Комісія Профспілки надає методичну і, на прохання виборного органу, практичну допомогу Комісіям республіканської в АР Крим, обласної, Київської та

Севастопольської міської організації Профспілки та Комісіям первинних організацій Профспілки. 

 

10. Порядок здійснення господарської діяльності, необхідної для виконання статутних завдань Профспілки

 

10.1. З метою реалізації статутних завдань Профспілка, організації Профспілки, які є юридичними особами можуть здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ, організацій із статусом юридичної особи.

10.2. Прибуток від діяльності підприємств та організацій Профспілки розподіляється відповідно до статутів цих структур та використовуються на здійснення статутної діяльності Профспілки та цих підприємств, установ та організацій. 

 

11.Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Профспілки

 

 Зміни та доповнення до Статуту Профспілки вносяться і затверджуються на з’їзді Профспілки, а в період між з’їздами вносяться і затверджуються рішеннями Центральної Ради Профспілки. 

 

12. Умови та порядок припинення діяльності Профспілки і вирішення майнових питань

 

12.1. Профспілка може припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

12.2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) приймається з’їздом. Одночасно з прийняттям такого рішення з’їзд приймає рішення про використання майна та коштів Профспілки, що залишились після всіх необхідних розрахунків, на статутні чи благодійні цілі. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш двох третин делегатів, які беруть участь у роботі з’їзду, при наявності кворуму.

12.3. Діяльність Профспілки, яка порушує Конституцію та закони України, може бути заборонена за рішенням Верховного Суду України.

Не допускається примусовий розпуск, припинення, а також заборона діяльності Профспілки за рішенням будь-яких інших органів.

Рішення про примусовий розпуск Профспілки приймається Верховним Судом України.

12.4. У разі ліквідації Профспілки її активи повинні бути передані одній чи кільком профспілковим організаціям або зараховані до доходу Державного бюджету України відповідно до чинного законодавства.

12.5. Припинення діяльності вважається завершеною, а профспілка – такою, що припинила свою діяльність і втратила права юридичної особи, з моменту анулювання державної реєстрації Профспілки та виключення її з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з обов’язковим повідомленням про це в засобах масової інформації.

 

До списку